Awesome Academy

Tạo secret key mã hoá data dựa trên Elliptic Curve Cryptography

1.8K 5 2
9

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

394 1 0
2

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

400 2 0
13

Một số tiện ích của Firefox hỗ trợ kiểm thử phần mềm

600 4 0
2

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

430 1 0
3

Tìm hiểu về HTTP Cache Manger, HTTP Cookie Manager, HTTP Authorization Manager trong JMeter

1.0K 2 0
2

Putting Together a Golang App Part I

247 1 0
1

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.5K 11 2
12

A thing or two about redis

302 1 0
0

Phần 5: ElasticSearch: Modeling data and handling Relationships

1.6K 3 3
4

OOP: Thế nào là một object tốt?

1.2K 14 0
3

Quản lý toolbar trong một ứng dụng sử dụng Fragment Navigation Pattern như thế nào cho đỡ stress?

1.0K 8 0
5

Machine Learning với Javascript.

2.2K 13 0
25

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.4K 17 2
19

From programming language to software architecture

801 8 0
7

JavaScript: code bất đồng bộ dễ dàng hơn với Promise

5.4K 29 1
20

React Sketch.app điểm hòa trộn giữa code và design

845 1 2
9

Thêm Fonts và FontIcons vào ứng dụng React Native

6.5K 1 1
5

Tối ưu lại code Laravel của chính mình

9.5K 57 25
43

Quy tắc 333 hay là phiếm đàm về chuyện phỏng vấn Senior Developer

1.5K 11 1
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.