Viblo May Fest 2021

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.7K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.6K 19 6
32

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

5.3K 16 13
28

[For Newbie] Những kiến thức không thể thiếu nếu muốn sử dụng RSpec trong Rails app

4.2K 39 8
58

Linux bắt nguồn từ đâu ?

4.6K 34 35
66

Tạo secret key mã hoá data dựa trên Elliptic Curve Cryptography

1.9K 5 2
9

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

417 1 0
2

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

412 2 0
13

Một số tiện ích của Firefox hỗ trợ kiểm thử phần mềm

630 4 0
2

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

457 1 0
3

Tìm hiểu về HTTP Cache Manger, HTTP Cookie Manager, HTTP Authorization Manager trong JMeter

1.1K 2 0
2

Putting Together a Golang App Part I

254 1 0
1

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.5K 11 2
12

A thing or two about redis

366 1 0
0

Phần 5: ElasticSearch: Modeling data and handling Relationships

1.7K 3 3
4

OOP: Thế nào là một object tốt?

1.2K 14 0
3

Quản lý toolbar trong một ứng dụng sử dụng Fragment Navigation Pattern như thế nào cho đỡ stress?

1.0K 8 0
5

Machine Learning với Javascript.

2.3K 13 0
25

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.4K 17 2
19

From programming language to software architecture

827 8 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.