+25

FFmpeg và 20 câu lệnh cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

FFmpeg là gì?

FFmpeg là một dự án phần mềm miễn phí bao gồm một bộ phần mềm khổng lồ gồm các thư viện và chương trình để xử lý video, audio, multimedia files và streams. Cốt lõi của nó là chính chương trình FFmpeg, được thiết kế để xử lý các video và audio dựa trên command line và được sử dụng rộng rãi để chuyển đổi định dạng, chỉnh sửa cơ bản (cắt và ghép), chia tỷ lệ video, hiệu ứng hậu kỳ video. FFmpeg được xuất bản theo Giấy phép GNU Lesser General Public License 2.1+ hay GNU General Public License 2+ (dựa theo option nào được enabled).

Tên của dự án được lấy cảm hứng từ chuẩn video MPEG, "FF" viết tắt của "fast forward ". Logo sử dụng mô hình ngoằn ngoèo cho thấy cách các MPEG video codecs xử lý entropy encoding.

FFmpeg là được ứng dụng rất nhiều trong các phần mềm xử lý audio và video, thư viện của nó là thành phần core của ứng dụng media player như VLC , cũng là thành phần core trong quá trình xử lý video của YouTube và iTunes khi lưu trữ file.

Cài đặt FFmpeg

Cài đặt trên Ubuntu

sudo apt-get install ffmpeg

Cài đặt trên Mac sử dụng Homebrew

brew install ffmpeg

Cài đặt trên Windows

Trên windows, tải gói phần mềm ffmpeg tại đây: FFmpeg Downloads.

Sau khi tải, giải nén ra bạn sẽ có file ffmpeg.exe.

Ở windows bạn có thể chạy ffmpeg thông qua command line sử dụng bash hoặc powershell, sử dụng các tham số giống với trên Ubuntu và Mac.

VD: Convert video file mp4 thành mp3

.\ffmpeg.exe -i video.mp4 audio.mp3

Input là file video.mp4, còn output là file audio.mp3

20 câu lệnh FFmpeg cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

Cú pháp cơ bản của một câu lệnh FFmepg:

ffmpeg [global_options] {[input_file_options] -i input_url} ... {[output_file_options] output_url} ...

Sau đây sẽ là một số câu lệnh FFmpeg quan trọng và hữu ích.

1. Xem thông tin file

ffmpeg -i video.mp4

Output

ffmpeg version N-93077-g075fd5ba45 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
 built with gcc 8.2.1 (GCC) 20181201
 configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libdav1d --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvo-amrwbenc --enable-libmysofa --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libmfx --enable-amf --enable-ffnvcodec --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-nvenc --enable-nvdec --enable-dxva2 --enable-avisynth --enable-libopenmpt
 libavutil   56. 26.100 / 56. 26.100
 libavcodec   58. 46.100 / 58. 46.100
 libavformat  58. 26.100 / 58. 26.100
 libavdevice  58. 6.101 / 58. 6.101
 libavfilter   7. 48.100 / 7. 48.100
 libswscale   5. 4.100 / 5. 4.100
 libswresample  3. 4.100 / 3. 4.100
 libpostproc  55. 4.100 / 55. 4.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'output.mp4':
 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf58.26.100
 Duration: 00:00:29.96, start: 0.000000, bitrate: 545 kb/s
  Stream #0:0(und): Video: h264 (Constrained Baseline) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 590x394 [SAR 1:1 DAR 295:197], 218 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn, 50 tbc (default)
  Metadata:
   handler_name  : VideoHandler
  Stream #0:1(und): Audio: mp3 (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 320 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name  : SoundHandler
At least one output file must be specified

Nếu không muốn xem FFmpeg banner và thông tin khác, bạn thêm tham số -hide_banner

ffmpeg -i video.mp4 -hide_banner

Output

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'output.mp4':
 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf58.26.100
 Duration: 00:00:29.96, start: 0.000000, bitrate: 545 kb/s
  Stream #0:0(und): Video: h264 (Constrained Baseline) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 590x394 [SAR 1:1 DAR 295:197], 218 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn, 50 tbc (default)
  Metadata:
   handler_name  : VideoHandler
  Stream #0:1(und): Audio: mp3 (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 320 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name  : SoundHandler
At least one output file must be specified

2. Convert sang định dạng khác

FFmpeg là trình convert audio và video mạnh mẽ, do đó, nó có thể convert các multimedia files thành các định dạng khác nhau .

Ví dụ, convert file mp4 thành avi:

fmpeg -i video.mp4 video.avi

Tương tự, bạn có thể convert thành các định dạng khác.

Convert flv sang mpeg:

ffmpeg -i video.flv video.mpeg

Convert flv sang mpeg:

ffmpeg -i video.flv video.mpeg

Nếu bạn muốn giữ chất lượng của video, hãy sử dụng tham số -qscale 0.

ffmpeg -i input.webm -qscale 0 output.mp4

Convert nhạc mp3 sang wma:

ffmpeg -i audio.mp3 audio.wma

Convert ảnh png sang jpg:

ffmpeg -i image.png audio.jpg

....

Để kiểm tra danh sách các định dạng được hỗ trợ bởi FFmpeg, chạy:

ffmpeg -formats

FFmpeg hỗ trợ rất nhiều định dạng, vì vậy mình sẽ không show ouput ở đây.

3. Convert video sang audio

Để convert file video sang âm thanh, chỉ cần chỉ định định dạng output là .mp3 hoặc .ogg hoặc bất kỳ định dạng âm thanh nào khác.

Command dưới đây sẽ convert video mp4 sang file âm thanh mp3

ffmpeg -i video.mp4 -vn -ab 320 audio.mp3

Ngoài ra có một số tham số khác cũng thường được dùng như sau:

ffmpeg -i video.mp4 -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 320 -f mp3 audio.mp3
 • -vn - Disable chức nắc video recording trong output file.
 • -ar - Tần số âm thanh của output. Các giá trị phổ biến được sử dụng là 22050, 44100, 48000 Hz.
 • -ac - Audio channels. *- ab - Audio bitrate. *-f - Định dạng output. Trong trường hợp của chúng ta output là mp3.

4. Thay đổi độ phân giải video (kích thước video)

Nếu bạn muốn đặt độ phân giải cụ thể cho video, bạn có thể sử dụng command sau:

ffmpeg -i input.mp4 -filter:v scale=1280:720 -c:a copy output.mp4

Hay

ffmpeg -i input.mp4 -s 1280x720 -c:a copy output.mp4

Câu lệnh phía trên sẽ output ra video với đội phân giải 1280 × 720.

Tương tự, để convert video thành kích thước 640 × 480, chạy:

ffmpeg -i input.mp4 -filter:v scale=640:480 -c:a copy output.mp4

Hay

ffmpeg -i input.mp4 -s 640x480 -c:a copy output.mp4

5. Giảm dung lượng/chất lượng video

Bạn muốn giảm dung lượng video để lưu trữ cho đỡ tốn bộ nhớ, command dưới đây sẽ giảm dung lượng của file output

ffmpeg -i input.mp4 -vf scale=1280:-1 -c:v libx264 -preset veryslow -crf 24 output.mp4

Lưu ý rằng chất lượng video sẽ giảm theo, tham số -crf càng cao thì chất lượng video càng thấp.

Bạn cũng có thể giảm một chút chất lượng của âm thanh video bằng cách thêm tham số

-ac 2 -c:a aac -strict -2 -b:a 128k

6. Giảm dung lượng/chất lượng audio

Bạn cũng có thể giảm dung lượng file nhạc bằng cách giảm audio bitrate xuống với tham số -ab.

Ví dụ bạn đang có file nhạc 320k, bạn giảm xuống 128k:

ffmpeg -i input.mp3 -ab 128 output.mp3

Audio bitrate thông dụng:

 1. 96kbps
 2. 112kbps
 3. 128kbps
 4. 160kbps
 5. 192kbps
 6. 256kbps
 7. 320kbps

7. Xóa audio stream (xóa nhạc)

Bạn không muốn giữ lại nhạc của video, thêm tham số -an

ffmpeg -i input.mp4 -an output.mp4

8. Xóa video stream

Tương tự giống xóa audio stream, ta có -vn dùng để xóa video stream

ffmpeg -i input.mp4 -vn output.mp3

9. Xuất ảnh từ video

Một tính năng khác rất hữu ích của FFmpeg là xuất ảnh từ video. Để xuất ảnh, chúng ta dùng command sau:

ffmpeg -i input.mp4 -r 1 -f image2 img-%3d.png
 • -r – Frame rate. Số khung hình trên giây . Mặc định là 25.
 • -f – Output format
 • image-%2d.png – Tên file output. Trường hợp này các file output sẽ có tên: img-001.png, img-002.png, img-003.png,...

10. Thay đổi tỷ lệ khung hình

Thay đổi tỷ lệ khung hình sang 16:9

ffmpeg -i input.mp4 -aspect 16:9 output.mp4

Tỷ lệ khung hình thường dùng

 • 16:9
 • 4:3
 • 16:10
 • 5:4
 • 2:21:1
 • 2:35:1
 • 2:39:1

11. Convert một phần cụ thể của video

Đôi khi, bạn có thể muốn convert chỉ một phần cụ thể của video sang định dạng khác. Ví dụ, lệnh sau sẽ convert 50 giây đầu tiên của file video.mp4 định dạng video.avi.

ffmpeg -i input.mp4 -t 50 output.avi

Tham số -t 50 có nghĩa là lấy 50 giây, bạn cũng có thể truyền vào thời gian với format hh.mm.ss

12. Tạo video với ảnh và file audio

Trường hợp bạn muốn tạo video với 1 ảnh lặp đi lặp lại, và audio nền, command sẽ đơn giản như sau:

ffmpeg -loop 1 -i inputimage.jpg -i inputaudio.mp3 -c:v libx264 -c:a aac -strict experimental -b:a 192k -shortest output.mp4

13. Trim video/audio

Bạn muốn trim video với thời gian bắt đầu là phút thứ 1, thời lượng là 60 giây

ffmpeg -i input.mp4 -ss 00:01:00 -codec copy -t 60 output.mp4
 • –s – Thời gian bắt đầu
 • -t – Thời lượng

Tương tự với file audio

ffmpeg -i audio.mp3 -ss 00:01:54 -to 00:06:53 -c copy output.mp3

14. Chia video thành nhiều phần

Một số website chỉ cho phép upload video với thời lượng nhất định, bạn có thể chia nó thành nhiều phần như sau:

ffmpeg -i input.mp4 -t 00:00:30 -c copy part1.mp4 -ss 00:00:30 -codec copy part2.mp4

Ở đây, -t 00:00:30 nghĩa là part 1 của video sẽ kéo dài 30 giây. -ss 00:00:30 là thời gian bwats đầu cho phần tiếp theo. Điều đó có nghĩa là part 2 sẽ bắt đầu từ giây thứ 30 và sẽ tiếp tục cho đến hết video.

15. Nối nhiều video thành một

FFmpeg cũng có thể nối nhiều video thành một.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo file video.txt với nội dung:

file 'part1.mp4'
file 'part2.mp4'

Trong đó part1.mp4part2.mp4 là đường dẫn tới file muốn nối. Sau đó nối video bằng command:

ffmpeg -f concat -i video.txt -c copy output.mp4

Tương tự ta cũng có thể làm với audio.

16. Thêm subtitle cho video

Chúng ta có file sub với nội dung như sau, tên file subtitle.srt:

1
00:00:00,498 --> 00:00:02,827
- Here's what I love most
about food and diet.

2
00:00:02,827 --> 00:00:06,383
We all eat several times a day,
and we're totally in charge

3
00:00:06,383 --> 00:00:09,427
of what goes on our plate
and what stays off.

Sử dụng command sau để thêm sub cho video:

fmpeg -vf subtitles=subtitle.srt output.mp4

17. Xem, test file video và audio

Xem video

ffplay video.mp4

https://images.viblo.asia/fda0d503-e157-4df4-b43a-2598d8daea10.PNG

Xem file audio

ffplay audio.mp3

https://images.viblo.asia/b677f340-504b-4e80-bb28-b58c263460e7.PNG

18. Tăng giảm tốc độ phát video

FFmpeg cho phép bạn thay đổi tốc độ phát video, ví dụ để tăng tốc độ phát:

ffmpeg -i input.mp4 -vf "setpts=0.5*PTS" output.mp4

Giảm tốc độ phát

ffmpeg -i input.mp4 -vf "setpts=0.5*PTS" output.mp4

19. Live stream video

Bạn có thể live stream một video, ví dụ mình live stream trên youtube

 ffmpeg -re -i output.mp4 -f flv rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/{stream_key}
 • -f - Định dạng output. Dùng để live stream trên youtube hay để flv
 • rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/{stream_key} - Stream url

20. Xem thông tin về phiên bản FFmpeg, hướng dẫn về các tham số

ffmpeg.exe -h

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí