Conventional Commits

Conventional Commits

Sort by: Newest posts

Đặt tên commit message sao cho "tình nghĩa anh em chắc chắn bền lâu"????

3.7K 28 17
57

Nâng cao chất lượng code và hiệu quả làm việc nhóm với Husky, Lint-Staged, CommitLint

3.9K 41 10
54

Bạn đang viết commit message như thế nào?

4.4K 47 5
74

Conventional Commits