Agile cuộc sống của chính bạn

84 0 0
0

Ruby with Meta programing

43 0 0
0

Android: Xây dựng Ứng dụng đọc sách

1.6K 0 0
0

RENDER PARTIALS IN RAILS

1.5K 7 1
7

6 bước quan trọng nhất để thực hiện Test Report tốt hơn

313 0 0
0

Angular from 1.x to 2

116 1 0
0

Design Patterns - Adapter Pattern

2.6K 1 0
0

Laravel Elixir và sử dụng bower (Phần 2: Làm việc với Stylesheets)

304 1 0
0

Eloquent Relationships in Laravel 5.3 (Chap 3)

1.0K 6 0
2

Tìm hiểu về UIPresentationController: tạo custom present cho UIViewController

386 1 0
0

Phân loại so sánh bằng và cách nối chuỗi trong Ruby

490 1 0
1

Làm thế nào để trở thành người kiểm thử hiệu năng tốt hơn

190 0 0
1

Why is software testing necessary? - Tại sao kiểm thử phần mềm cần thiết?

1.0K 0 0
0

Tìm hiểu kỹ thuật test "Integration Testing"

508 0 0
0

Accessibility Testing Checklist - checklist cho việc test tiếp cận trên Android_Phần 1

347 10 2
7

10 Tính năng mới trong html 5.1

321 0 0
0

Các kĩ thuật Responsive web design

575 0 0
0

Tạo API key cho app Android Youtube Player

295 0 0
4

Doing things right vs doing the right things ( Làm việc đúng và làm đúng việc)

1.6K 2 0
2

Requirement Traceability Matrix (RTM) là gì và tạo RTM để đảm bảo test coverage như thế nào?

2.1K 1 0
0