Clean Code

Các trình thông dịch Javascript và V8 engine: tìm hiểu và ứng dụng vào việc tối ưu mã nguồn.

48 1 2
3

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương III (P4)

313 1 1
4

Clean code - P3

188 0 0
1

Clean code - P2

432 2 0
3

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương II (tiếp) (P3)

367 1 0
4

Một số plugin hỗ trợ PSR trên các IDE/Code Editor được sử dụng rộng rãi khi lập trình PHP

111 0 0
2

Tổng hợp 24 chức năng mở rộng (Extension) và tips bạn nên biết khi sử dụng VSCode

240 4 0
4

PSR-16: Các Interface thông thường cho các thư viện xử lý vùng nhớ đệm(cache)

46 0 0
-1

PSR-15: HTTP Handlers

76 0 0
1

PSR-13: Hypermedia Links

48 0 0
1

PSR-11: Container interface

88 0 0
1

PSR-7: Interface của các thông điệp HTTP

264 4 8
6

Viết code "nghệ thuật" - Phần 1 - Chương II (P2)

1.1K 1 2
3

Exception in Ruby

76 2 0
2

Clean code - P1

276 3 3
2

Những nguồn tham khảo khi học PHP theo Level.

748 19 14
16

Làm thế nào để cải thiện chất lượng code ?

255 2 0
4

Code tởm #3: If else hỗn độn

1.8K 0 2
6

Viết code "nghệ thuật" - Phần mở đầu - Chương I (P1)

1.9K 5 12
10

PSR-6: Giao diện đệm

124 0 2
4