Clean Code

PSR-6: Giao diện đệm

48 0 2
1

PSR-4: Trình tải tự động

84 0 0
1

PSR-3: Các logger phải trông ra sao

103 1 0
1

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

801 1 4
5

PSR-2: Hướng dẫn mẫu code đẹp

249 0 0
2

PSR-1: Chuẩn viết code cơ bản

320 3 3
4

[Clean code] Chapter 7: Error Handling

274 5 7
7

[Clean code] Chapter 4: Comment

115 1 0
5

[Clean code] Chapter 3: Function - Phần 1

153 3 0
6

Coding Conventions và các chuẩn viết code trong PHP

174 7 0
5

[Clean code] Chapter 2: Đặt tên có ý nghĩa

299 4 2
15

Rails AntiPattern: Duplicate Code Duplication (p2)

37 1 0
1

Singleton Pattern in C#

158 0 0
0

Prototype pattern in C#

62 0 0
0

Architecting Android...The clean way?

139 2 0
9

Coding style trong javascript!!!!

225 3 1
4

Factory Method Pattern in C#

120 1 0
0

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ

3444 65 19
39

The Art of Readable Code

72 0 0
0

Builder Pattern in C#

234 0 0
1