Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

370 1 2
4

Series Clean Code - Chapter 7: Error Handling

67 0 0
1

Hiểu về Clean Code trong Android

96 0 0
0

Clean code là gì? Làm sao để viết code clean

873 2 0
3

Làm chủ SOLID: Liskov Subtitution Principle - Phần 3

267 4 1
6

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 2)

403 4 2
10

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

478 6 0
12

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

1.8K 24 1
43

5 mẹo khi viết arrow function JavaScript

158 1 2
5

Clean Code - Chapter 8: Boundaries

78 1 0
0

Clean Code - Chapter 6: Objects and Data Structures

123 0 0
0

Clean Code - Chapter 5: Formatting

922 3 0
2

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

671 9 1
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.2K 11 0
7

Bớt if/else đi để code sạch hơn

4.6K 25 11
51

Clean Code Javascript - Variables

696 3 0
4

Clean Code - Chapter 10: Classes

146 0 0
2

Clean Code Ruby - Methods

89 2 2
10

Clean Code - Chapter 7: Error Handling

114 0 1
2

Clean Code Ruby - Variables

104 2 2
8