Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts

Một số quy tắc code giúp bạn trở nên pờ rồ hơn

276 5 0
4

6 tips đơn giản để viết clean code

168 1 0
1

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

137 0 1
2

Series Clean Code - Chapter 6: Objects and Data strctures

105 0 0
0

Clean code - Functions

455 1 0
2

Smooth Java - Part 2.1: Naming - Chuyện không nhỏ 😉

389 3 0
5

Series Clean Code - Chapter 10: Classes

119 0 1
2

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.1K 3 3
2

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

842 2 2
7

Series Clean Code - Chapter 7: Error Handling

147 0 0
1

Hiểu về Clean Code trong Android

192 0 2
0

Clean code là gì? Làm sao để viết code clean

1.1K 3 0
3

Làm chủ SOLID: Liskov Subtitution Principle - Phần 3

350 6 1
10

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 2)

580 4 2
11

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

716 8 0
15

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

2.9K 28 1
50

5 mẹo khi viết arrow function JavaScript

228 1 2
8

Clean Code - Chapter 8: Boundaries

168 1 0
0

Clean Code - Chapter 6: Objects and Data Structures

212 0 0
-1

Clean Code - Chapter 5: Formatting

1.0K 3 0
2