Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Kotlin - Unit, Nothing, Any (and null)

65 0 0
0

Data Class trong Kotlin

56 1 0
1

Null safety in Kotlin

34 0 0
0

Context trong Android

37 0 0
1

Interface Singleton trong Kotlin

39 0 0
0

Từ khoá "reified" trong Kotlin lợi hại ra sao ?

138 5 0
7

Inline, noinline và crossinline trong Kotlin là gì ?

100 5 0
9

Pair và Triple trong Kotlin

120 3 0
10

Tự viết Scope Functions với Kotlin để xem cách chúng hoạt động

134 8 0
7

Sử dụng ViewModelScope để giảm Boilerplate code với Coroutines

97 5 0
6

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

283 6 2
8

Class, Functions trong Kotlin

30 0 0
0

Kotlin có Nothing còn Java thì "không có gì"

142 4 0
5

Kotlin Basic

45 0 0
3

Kotlin - Need to know - part 1

45 0 0
2

Sử dụng Kotlin Extensions để gán OnClickListener nhanh hơn

90 5 0
6

Kotlin Clean Architecture

90 6 0
7

Tooltip Android Flexible Và Đơn Giản (Có ví dụ thực tế)

66 1 0
2

Collections in Kotlin

109 1 0
8

Câu chuyện về việc Làm app tự động in hóa đơn - giúp nhân viên phục vụ đỡ vất vả, với chi phí vận hành tốn 0 đồng

136 1 2
4