Kotlin

Tích hợp Room và Coroutines, goodbye rxJava

54 0 0
3

Cập nhật stable coroutines từ Kotlin 1.3

30 0 0
4

Android strings.xml - Những điều cần nhớ

39 0 0
2

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

20 0 0
2

Kotin introduction

42 1 2
5

Higher-Order Function và Lambda Expression trong Kotlin

16 0 0
0

Array<Int> - Iterable – Iteration Trong Kotlin Với Một Lỗi Băn Khoăn Nhẹ

26 0 0
1

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 4: Sử dụng MotionLayout cho Animations

25 2 0
2

So sánh Swift Optional và Kotlin Nullable

15 0 0
0

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 3: Sử dụng Helpers, Groups và Barriers

26 1 0
0

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 2)

17 0 0
0

Khám Phá Kotlin : Sức mạnh của "When"

25 0 0
1

Xử lý lỗi khi gọi api bằng retrofit và rxjava với RxErrorHandlingFactory

58 0 1
5

Kotlin vs. Java: Which Programming Language to Choose for Your Android App

55 1 0
1

[Android] Nhận biết và khắc phục Memory Leaks trong ứng dụng Android

70 1 0
3

Moshi Polymorphic Adapter & Sealed Classes

30 0 0
0

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 2: Hiểu về Constraints, Bias và Chains

133 3 0
2

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 1: Giới thiệu về Constraintlayout

113 2 1
1

Android Activity Lifecycle trong kotlin

147 2 2
-4

Sức mạnh của functions trong Kotlin

85 0 0
3