Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Access Google Sheets API trong Kotlin sử dụng Service Account

251 2 0
2
Avatar

7 cách tránh null crash trong Android Kotlin mà không sử dụng !!

384 2 0
6
Avatar

Migrating from LiveData to Kotlin’s Flow

182 0 0
4
Avatar

SHIFT JIS và Rank MS932

1.9K 2 0
2
Avatar

REST Query Language với Spring Data JPA Specifications

950 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu log trong Spring boot

2.4K 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Webview trong Android

2.8K 4 0
7
Avatar

Code ổn định và ít crash hơn với Kotlin

225 1 0
5
Avatar

[Spring][Websocket] Simple send notifications

755 1 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Truyền dữ liệu giữa các Fragment khi sử dụng Navigation Components

230 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu Intent trong Android

409 0 0
2
Avatar

Pair và Triple trong Kotlin

194 0 0
1
Avatar

Thao tác CRUD trong Redis string data với Spring boot, Kotlin

549 2 0
1
Avatar

Voice to Text Speech Recognition

285 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Kotlin Multiplatform Mobile

698 0 0
3
Avatar

Sử dụng Gradle Kotlin DSL trong Android Project

789 0 0
3
Avatar

Các loại Design Patterns thường dùng ở Android và App Architectures - Phần 2

389 1 1
  • Avatar
4
Avatar

Các loại Design Patterns thường dùng ở Android và App Architectures - Phần 1

1.0K 4 4
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Tìm hiểu Scope functions trong Kotlin

413 1 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Navigation Component 1 cách giải quyết tốt cho việc chuyển đổi screen

382 0 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.