Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Học nhanh ngôn ngữ Dart (Flutter) nhờ ngôn ngữ Kotlin (Phần 1)

198 3 0
6

Trở thành lập trình viên với ngôn ngữ Kotlin. Bài 2: Biến, Kiểu dữ liệu và Hàm (Variables & Data types & Function)

65 0 2
3

Asynchronous Data Loading với Kotlin Flow

61 0 0
0

Cách để Retrofit làm việc đồng thời được với các API dạng JSON và XML ?

299 1 1
10

Android: Tìm hiểu về Hilt

141 0 0
2

Thực hiện design pattern trong Android/Kotlin

204 2 0
4

Dependency injection với Hilt

188 0 0
5

Trở thành lập trình viên với ngôn ngữ Kotlin. Bài 1: Hello Kotlin, Hi Máy tính

240 0 2
3

Xây dựng code base cho load more & refresh list với jetpack paging lib và coroutines

277 4 0
8

Làm chủ SOLID: Liskov Subtitution Principle - Phần 3

269 4 1
6

Tại sao Kotlin loại bỏ từ khoá "static" ?

1.0K 7 10
18

Tìm hiểu về từ khoá "tailrec" trong Kotlin để viết hàm tính 1.000.000 giai thừa

268 6 1
9

Android Notification Example

201 1 0
3

Dò lỗi memory leak của RecyclerView đơn giản với LeakCanary

186 6 0
8

Jacoco cho gradle kts

72 0 0
7

Kotlin - Part 3- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

153 2 0
3

Kotlin - Part 2- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

194 1 1
4

Kotlin - Part 1- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

400 1 0
5

30 thư viện và dự án Android tốt nhất năm 2019

541 3 0
7

Quản lý audio focus trong Android

120 0 0
1