Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Config logging đơn giản trong Quarkus

11 0 0
0

6 Kotlin Tips for Android Development

23 0 0
1

Coroutine Basics: Asynchronous Programming with Kotlin

30 2 2
3

MVVM (Model View ViewModel) + Kotlin + Google Jetpack

43 0 0
3

Tiếp cận Dagger 2 với 3 dòng code

76 0 5
2

Kotlin và Java: kế thừa và phát triển

131 1 0
1

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

56 1 0
3

Display your app on multi-screen at the same time in Android

39 0 0
1

Kotlin: Không nên lạm dụng LET cho việc check null

97 1 1
2

Sẵn sàng với Koin 2.0 🎉

175 0 0
3

Tích hợp Kotlin vào ứng dụng iOS và Android

230 1 0
6

Kotlin Coding Conventions sẽ khác với mặc định của IntelIJ IDEA như thế nào?

109 1 0
4

Koltin - @JvmOverloads, @JvmStatic, @JvmField

71 1 0
1

Collections và Sequences trong Kotlin

35 0 2
0

[Android] Kotlin : Slow List and Lazy Sequence

160 1 1
3

Kotlin: Val và Const Val khác nhau như thế nào?

185 1 0
4

Exploring The Differences Between Kotlin By Lazy and Lateinit Delegate

47 0 0
0

Property In Kotlin (Part 2)

21 0 0
0

Kotlin - Need to know - part 2

63 0 0
0

Kotlin - Unit, Nothing, Any (and null)

156 0 0
0