Kotlin

Kotlin

Sort by: Newest posts

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

29 1 0
2

Display your app on multi-screen at the same time in Android

26 0 0
1

Kotlin: Không nên lạm dụng LET cho việc check null

79 1 1
2

Sẵn sàng với Koin 2.0 🎉

156 0 0
3

Tích hợp Kotlin vào ứng dụng iOS và Android

200 1 0
6

Kotlin Coding Conventions sẽ khác với mặc định của IntelIJ IDEA như thế nào?

102 1 0
4

Koltin - @JvmOverloads, @JvmStatic, @JvmField

53 1 0
1

Collections và Sequences trong Kotlin

34 0 2
0

[Android] Kotlin : Slow List and Lazy Sequence

157 1 1
3

Kotlin: Val và Const Val khác nhau như thế nào?

140 1 0
4

Exploring The Differences Between Kotlin By Lazy and Lateinit Delegate

37 0 0
0

Property In Kotlin (Part 2)

19 0 0
0

Kotlin - Need to know - part 2

49 0 0
0

Kotlin - Unit, Nothing, Any (and null)

129 0 0
0

Data Class trong Kotlin

107 1 0
2

Null safety in Kotlin

49 0 0
0

Context trong Android

69 0 0
1

Interface Singleton trong Kotlin

55 0 0
0

Từ khoá "reified" trong Kotlin lợi hại ra sao ?

220 6 0
8

Inline, noinline và crossinline trong Kotlin là gì ?

174 5 0
9