+2

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

Tương tự như các bài trước, sau lý thuyết ở Phần 1, thì trong phần 2 này mình sẽ trình bày demo thuật toán. Cùng mình tìm hiểu nhé 😃

1. Xây dựng class MF

Hàm khởi tạo

Tham số đầu vào:

 • Y: ma trận Utility, gồm 3 cột, mỗi cột gồm 3 số liệu: user_id, item_id, rating.
 • n_factors: số chiều ẩn giữa các users và items, mặc định n_factors = 2.
 • X: ma trận users
 • W: ma trận ratings
 • lamda: trọng số regularization của hàm mất mát để tránh overfitting , mặc định lamda = 0.1
 • learning_rate: là learning_rate - trọng số Gradient Descent, sử dụng để điều chỉnh tốc độ học., mặc định learning_rate = 2
 • n_epochs: số lần lặp để huấn luyện, mặc định n_epochs = 50
 • top: số lượng items gợi ý cho mỗi user. Mặc định bằng 10.
 • filename: File lưu số liệu đánh giá.

class MF(object):
  def __init__(self, Y, n_factors = 2, X = None, W = None, lamda = 0.1, learning_rate = 2, n_epochs = 50, 
         top = 10, filename = None):
    if filename:
      self.f = open(filename, 'a+')
    self.Y = Y
    self.lamda = lamda
    self.n_factors = n_factors
    self.learning_rate = learning_rate
    self.n_epochs = n_epochs
    self.top = top
    self.users_count = int(np.max(self.Y[:, 0])) + 1
    self.items_count = int(np.max(self.Y[:, 1])) + 1
    self.ratings_count = Y.shape[0]
    if X == None:
      self.X = np.random.randn(self.items_count, n_factors)
    if W == None:
      self.W = np.random.randn(n_factors, self.users_count)
    self.Ybar = self.Y.copy()
    
    self.bi = np.random.randn(self.items_count)
    self.bu = np.random.randn(self.users_count)
    self.n_ratings = self.Y.shape[0]

Thay đổi các trọng số, bạn có thể quan sát ảnh hưởng của trọng số tới kết quả đánh giá cuả thuật toán.

Hàm getUserRated() và getItemsRatedByUser()

Hàm get_user_rated_item(i) trả về danh sách users đã đánh giá item thứ i

  def get_user_rated_item(self, i):
    ids = np.where(i == self.Ybar[:, 1])[0].astype(int)
    users = self.Ybar[ids, 0].astype(int)
    ratings = self.Ybar[ids, 2]
    
    return (users, ratings)

Hàm get_item_rated_by_user(u) trả về danh sách items được đánh giá bởi user thứ u

def get_item_rated_by_user(self, u):
    ids = np.where(u == self.Ybar[:, 0])[0].astype(int)
    items = self.Ybar[ids, 1].astype(int)
    ratings = self.Ybar[ids, 2]
    
    return (items, ratings)

Chúng ta sẽ sử dụng 2 hàm này để tối ưu hai ma trận XW.

Hàm update XW:

Đây là hai hàm tối ưu XW, với số vòng lặp đang được cố định là 50 lần.

def updateX(self):
    for m in range(self.items_count):
      users, ratings = self.get_user_rated_item(m)
      Wm = self.W[:, users]
      b = self.bu[users]
      sum_grad_xm = np.full(shape = (self.X[m].shape) , fill_value = 1e-8)
      sum_grad_bm = 1e-8
      for i in range(50):
        xm = self.X[m]
        error = xm.dot(Wm) + self.bi[m] + b - ratings
        grad_xm = error.dot(Wm.T)/self.n_ratings + self.lamda*xm
        grad_bm = np.sum(error)/self.n_ratings
        sum_grad_xm += grad_xm**2
        sum_grad_bm += grad_bm**2
        # gradient descent
        self.X[m] -= self.lr*grad_xm.reshape(-1)/np.sqrt(sum_grad_xm)
        self.bi[m] -= self.lr*grad_bm/np.sqrt(sum_grad_bm)
    
  def updateW(self):
    for n in range(self.users_count):
      items, ratings = self.get_item_rated_by_user(n)
      Xn = self.X[items, :]
      b = self.bi[items]
      sum_grad_wn = np.full(shape = (self.W[:, n].shape) , fill_value = 1e-8).T
      sum_grad_bn = 1e-8
      for i in range(50):
        wn = self.W[:, n]
        error = Xn.dot(wn) + self.bu[n] + b - ratings
        grad_wn = Xn.T.dot(error)/self.n_ratings + self.lamda*wn
        grad_bn = np.sum(error)/self.n_ratings
        sum_grad_wn += grad_wn**2
        sum_grad_bn += grad_bn**2
        # gradient descent
        self.W[:, n] -= self.lr*grad_wn.reshape(-1)/np.sqrt(sum_grad_wn)
        self.bu[n] -= self.lr*grad_bn/np.sqrt(sum_grad_bn)     

Thuật toán chính

  def fit(self, x, data_size, Data_test, test_size = 0):
    for i in range(self.n_epochs):
      self.updateW()
      self.updateX()
      if (i + 1) % x == 0:
        self.RMSE(Data_test,data_size = data_size, test_size = 0, p = i+1)
#         self.evaluate(data_size, Data_test, test_size = 0)

  def pred(self, u, i):
    u = int(u)
    i = int(i)
    pred = self.X[i, :].dot(self.W[:, u]) + self.bi[i] + self.bu[u]
    
    return max(0, min(5, pred))
  
  def recommend(self, u):
    ids = np.where(self.Y[:, 0] == u)[0].astype(int)
    items_rated_by_user = self.Y[ids, 1].tolist()
    a = np.zeros((self.items_count,))
    recommended_items = []
    pred = self.X.dot(self.W[:, u])
    for i in range(self.items_count):
      if i not in items_rated_by_user:
        a[i] = pred[i] +self.bi[i] + self.bu[u]
    if len(a) < self.top:
      recommended_items = np.argsort(a)[-self.items_count:]
    else:
      recommended_items = np.argsort(a)[-self.top:]
    recommended_items = np.where(a[:] > 0)[0].astype(int)

#     return random.sample(list(recommended_items), self.top)
    return recommended_items[:self.limit]
#     return recommended_items

2. Đánh giá

Tương tự như 2 phương pháp trước, ở đây mình sử dụng 2 độ đo, RMSEPR:

 def RMSE(self, Data_test, test_size = 0, data_size = '100K', p = 10):
    n_tests = Data_test.shape[0]
    SE = 0
    for n in range(n_tests):
      pred = self.pred(Data_test[n, 0], Data_test[n, 1])
      SE += (pred - Data_test[n, 2])**2 
    RMSE = np.sqrt(SE/n_tests)
    
    print('%s::1::%d::%d::%r::%r::%r\r\n' % (str(data_size), self.n_factors, self.n_epochs, self.lamda, self.lr, RMSE))
    self.f.write('%s::1::%d::%d::%d::%r::%r::%r\r\n' % (str(data_size), self.n_factors, self.n_epochs, p, self.lamda, self.lr, RMSE))
    
    return RMSE
  
  def evaluate(self, data_size, Data_test, test_size = 0):
    sum_p = 0
    sum_r = 0
    self.Pu = np.zeros((self.users_count,))
    for u in range(self.users_count):
      recommended_items = self.recommend(u)
      ids = np.where(Data_test[:, 0] == u)[0]
      rated_items = Data_test[ids, 1]
      for i in recommended_items:
        if i in rated_items:
          self.Pu[u] += 1
      sum_p += self.Pu[u]
    
    p = sum_p/(self.users_count * self.limit)
    r = sum_p/(Data_test.shape[0])
    self.f.write('%s::1::%d::%d::%d::%r::%r::%r\r\n' % (str(data_size), self.top, self.n_factors, self.n_epochs, test_size, p, r))
    
    return p, r

3. Demo với tập dữ liệu Movielen

rs = MF(rate_train, n_factors = 2, lamda = 0.01, lr = 0.1, n_epochs= 20, filename = 'RMSE_100K_MF.dat')
rs.fit(10, "100K", rate_test)
rs.f.close()

Kết quả mình thu được là:

100K::1::2::20::0.01::0.1::0.9634817342439627

100K::1::2::20::0.01::0.1::0.9634984986336697

Thay đổi các trọng số để tìm bộ trọng số tốt nhất

for i in [50, 60]:
  for j in [0.01, 0.1, 0.5, 1]:
    for k in [0.1, 0.5, 0.75, 1, 2]:
      rs = MF(rate_train, n_factors = i, lamda = 0.1, lr = 0.1, n_epochs= 10)
      rs.fit(10, data_size = "1M", Data_test = rate_test, test_size =0.1)
      rs.f.close()

Source code và tài liệu tham khảo:

Code

https://machinelearningcoban.com/2017/05/31/matrixfactorization/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.