Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Machine Learning thật thú vị (7): Tại sao Machine Learning vẫn chưa thể so sánh với bộ não con người? - mô hình DCGANs

4.0K 2 0
11
Avatar

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

16.4K 5 9
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Áp dụng Machine learning, xây dựng ứng dụng chatbot của riêng bạn.

17.4K 26 13
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

2.4K 0 0
2
Avatar

Neural Network Fundamental 4: Gradient descent, back propagation

1.0K 0 0
0
Avatar

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

5.4K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

9.1K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

12.9K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Machine Learning thật thú vị (2): Tạo sách văn học và game Mario

7.1K 14 1
 • Avatar
17
Avatar

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

18.2K 40 4
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

K-Nearest Neighbors Practice

147 0 0
1
Avatar

Intro to Keras The Python Deep Learning library

375 0 0
0
Avatar

[Viblo Deployment Day] Natural Language Processing and Deep Learning Techniques for Vietnamese Analysis

692 1 0
5
Avatar

[Viblo Deployment Day] Implementing AI - Challenges and Opportunities

230 0 0
3
Avatar

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

383 0 0
4
Avatar

Google Voice-to-text

183 1 0
-1
Avatar

Cùng đi học Machine Learning - Phần 2 - Machine Learning Algorithms

4.1K 2 0
5
Avatar

ML: Terminology & K-Nearest Neighbors

102 0 0
0
Avatar

Intro to Deep Learning

431 0 0
1
Avatar

Cài đặt bộ lọc Random Forest để giải bài toán OCR trong môi trường Ruby

1.0K 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.