+5

Một số kỹ thuật trong nhận dạng biển số xe trong Machine Learning

Theo các nhà nghiên cứu khoa học, khả năng nhận diện hình ảnh của trẻ gần như phát triển toàn diện trong 12 tháng đầu tiên. Việc nhận diện số hay chữ số, cụ thể hơn như biển số xe không còn là một vấn đề. Cách thức chính xác bộ não truyền tải và xử lý thông tin vẫn còn là một con số bí ẩn. Tuy thế, hãy cùng nhau tìm hiểu về điều bí ẩn này thông qua seminar “Một số kỹ thuật trong nhận dạng biển số xe trong Machine Learning”.

Thông qua seminar lần này, bạn sẽ biết được:

  • Một số phương pháp khả dĩ trong việc nhận diện biển số xe
  • Những khó khăn trong môi trường điều kiện thời tiết, góc chụp khác nhau
  • Các công cụ trợ giúp và từng bước nhận diện hình ảnh trong ML
  • Kết quả, giới hạn và phương hướng phát triển tiếp của một mô hình ML dự đoán biển số xe

Slide Link: https://github.com/tung6192/OpenCV_3_License_Plate_Recognition_Python/blob/master/DocsAndPresentation/ProjectsInDetails.pdf


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.