Game

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

116 2 6
13

UX design: Những bài học từ video games

203 5 1
6

Viết Game Rắn Ăn Mồi với 100 dòng HTML

382 4 5
1

Viết game flappy bird bằng HTML và JavaScript (P.1)

211 0 0
1

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

345 0 0
2

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

2.3K 19 1
33

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

758 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

228 0 0
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

568 0 0
2

Hướng dẫn làm game craze math với HTML5.

226 0 0
2

Shader Unity - Gradient Pattern: Tạo hiệu ứng đốm sáng lấp lánh

363 0 2
2

Shader Unity - Vertex Animation: Tạo hiệu ứng lá cờ bay trong gió

387 0 2
2

Hướng dẫn chơi Everwing chế độ debug.

310 0 0
4

Những điều cần biết về WaitUntil và WaitWhile trong Unity

266 0 0
0

Continue with Game development with Ruby

34 0 0
0

Hướng dẫn làm VR với Unity (phần 3)

370 0 0
0

Unity - Talk Function

438 0 0
0

Gosu - Thư viện game 2D cho Ruby - Cùng bắt đầu với game đơn giản - Phần 3

41 1 0
0

Hướng dẫn làm game VR với Unity (Phần 2)

375 0 0
0

Day 26 - Adventure Game Tutorial 5

59 0 0
1