Game

Game

Sort by: Newest posts

Build game Plane Of War by Ruby and Gosu - Part 1

11 0 0
1

Tạo game đơn giản với Cocos2dx (P1)

44 0 0
0

Làm game cờ caro với reactjs

136 1 1
4

Game testing: Kiểm thử trò chơi di động có khó hay không?

27 0 0
0

Protecting Our Children From Online Dangers

5 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 3/3)

65 0 0
0

Create a Roll Dice Game on Android with Shake Effect

35 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 2/3)

103 0 0
0

[React Native] Tic-Tac-Toe Tutorial (Part 1/3)

173 0 0
1

Những điều nên biết về ERC721

84 1 3
4

Thuật toán NegaMax - Biến thể tối giản của MiniMax

838 0 3
1

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

235 2 6
13

UX design: Những bài học từ video games

320 6 2
8

Viết Game Rắn Ăn Mồi với 100 dòng HTML

772 4 5
1

Viết game flappy bird bằng HTML và JavaScript (P.1)

527 0 0
1

[Unity+Machine Learning] Tập 2: Training model cho sample của Unity.

563 0 0
2

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

3.5K 20 1
35

[Unity+Machine Learning] Tập 1: Tạo môi trường training.

1.1K 0 0
1

Shader Unity - Outline shader

404 0 0
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

1.3K 0 0
2