+3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về thư viện Opencv2, 1 thư viện rất mạnh hay sử dụng trong xử lý ảnh, đây cũng chính là thư viện mình sử chủ yếu code trong các bài tiếp theo. Và ở đây mình sẽ code bằng ngôn ngữ python 3 trên môn trường jupyter notebook.

Setup

Mình khuyến khích các bạn sử dụng anaconda ở đó sẽ có jupyter notebook, cách settup bạn có thể tham khảo đường link sau đây.

Cài đặt thư viện opencv2:

pip install opencv-python

Kiểm tra version:

import cv2
cv2.__version__
#'4.1.1'

Hoặc nếu bạn không muốn mất thời gian bạn có thể sử dụng colab

Read and display image

Ảnh mình sẽ dùng sẽ là ảnh như sau:

iname = 'lena.jpg'
#read image
img = cv2.imread(iname)
img

Đầu ra của img lúc này sẽ là 1 ma trận ba chiều nhưng trong phần lý thuyết RGB. Chúng ta sẽ có câu lệnh xem shape và size của ảnh:

img.shape()
# output: (512, 512, 3)
img.size
# output: 786432

Khi display ảnh thì có 2 cách:

 • Cách 1 dùng hàm có sẵn trong cv2:

  # cv2.imshow(window_name, image)
  cv2.imshow('test', img)
  
 • Cách 2 dùng thư viện matplotlib.

  #to display at jupyter notebook
  import matplotlib.pyplot as plt
  #Note cv2 read BGR as default
  plt.imshow(image)
  

  Nếu code như trên thì ảnh đầu ra sẽ như sau:

  Bởi vì cv2 mặc định đọc ảnh màu theo thứ là BGR (là blue, green và red). VÌ vậy muốn display đúng ta phài viết:

  #display rgb image
  plt.imshow(image[:,:,::-1])
  

Accessing image data with numpy.array

Các phép toán ta quen thuộc sử dụng trên numpy cũng được sử dụng trong image data. ví dụ:

img[0,0] 
#output: array([128, 138, 225], dtype=uint8)

Crop ra 1 phần trong ảnh và display chúng:

#crop image
crop = img[100:300, 100:300]
plt.imshow(crop[:,:,::-1])

Kết quả:

Chuyển màu vùng ta vừa crop thành màu xanh:

copy = img.copy()
copy[100:300, 100:300] = [255, 0, 0] #assign blue color
plt.imshow(copy[:,:,::-1])

Kết quả:

Resizing images

Ta muốn resize lại ảnh trên thành ảnh có kích thước 200, 200 sẽ làm như sau:

h, w = image.shape[:2]
resized = cv2.resize(image, (200, 200))
plt.imshow(resized[:,:,::-1])

Write images

Lưu file ảnh ta dùng câu lệnh sau:

# cv2.imwrite(filename, image)
cv2.imwrite("test.jpg", resized)

Tổng kết

Tất cả code bạn có thể xem chi tiết tại đây: đây

Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn về cách đọc, display và lưu một file ảnh


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí