nginx

nginx

Sort by: Newest posts

Cài Đặt Server Chạy Rails App Trên Production Sử Dụng Puma + Nginx

19 0 0
2

Thủ thuật cấu hình tối ưu cho Nginx và PHP-FPM

90 1 0
1

Quản lý PHP-FPM – process

104 0 0
2

Xây dựng backend Flask, Nginx, Uwsgi trong docker như thế nào cho nhanh

200 3 0
4

Session Nginx - hiện tượng C10k

99 1 0
1

Deploy Angular và Rails api lên AWS EC2 sử dụng Docker và NGINX

264 1 0
5

Tối ưu hóa tài nguyên Server trong Rails

68 1 0
0

Nginx vs Apache - Đâu là web server tốt nhất?

476 2 1
4

Nginx Tutorial #1: Basic Concepts

109 2 0
1

Giám sát Log Laravel và gửi thông báo về Chatwork

179 3 3
5

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên VPS Vultr

85 0 1
2

Cài đặt và cấu hình WordPress trên CentOS 7

199 0 0
2

Cài đặt và cấu hình Subdomain trên Nginx CentOS 7

362 2 0
5

Tối Ưu Nginx Và PHP-FPM cho các website có lượng truy cập lớn

765 3 0
3

Cân bằng tải với Nginx

150 2 0
5

Tuning NGINX for Performance

121 0 0
2

Autodeploy Rails app với capistrano , passenger và nginx

138 0 1
2

Cấu hình Reverse Proxy trên Nginx

1.4K 2 0
2

Bảo mật ứng dụng NodeJS với Nginx, Let's Encrypt và Docker | Phần 2

48 1 0
1

Tổng quan về Nginx

258 1 0
0