nginx

nginx

Sort by: Newest posts

Streaming videos server sử dụng NGINX RTMP và HLS

59 1 0
1

Cài đặt Janus Gateway và Nginx with rtmp module

18 0 0
1

Tôi đã config và deploy rails với nginx và capistrano thế đó!

37 1 0
1

Deploy ứng dụng Nuxt với Docker và Nginx

254 1 0
3

Cài Đặt Server Chạy Rails App Trên Production Sử Dụng Puma + Nginx

23 0 0
2

Thủ thuật cấu hình tối ưu cho Nginx và PHP-FPM

141 1 0
1

Quản lý PHP-FPM – process

172 0 0
2

Xây dựng backend Flask, Nginx, Uwsgi trong docker như thế nào cho nhanh

240 3 0
4

Session Nginx - hiện tượng C10k

105 1 0
1

Deploy Angular và Rails api lên AWS EC2 sử dụng Docker và NGINX

302 1 0
5

Tối ưu hóa tài nguyên Server trong Rails

84 1 0
0

Nginx vs Apache - Đâu là web server tốt nhất?

553 2 1
4

Nginx Tutorial #1: Basic Concepts

116 2 0
1

Giám sát Log Laravel và gửi thông báo về Chatwork

205 3 3
6

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên VPS Vultr

110 0 1
2

Cài đặt và cấu hình WordPress trên CentOS 7

241 0 0
2

Cài đặt và cấu hình Subdomain trên Nginx CentOS 7

433 2 0
5

Tối Ưu Nginx Và PHP-FPM cho các website có lượng truy cập lớn

922 4 0
3

Cân bằng tải với Nginx

179 2 0
5

Tuning NGINX for Performance

133 0 0
2