Image Processing

Image Processing

Sort by: Newest posts

Tại sao JPEG giống như 1 chiếc máy Photocopy?

223 0 0
2

Tối ưu dung lượng ảnh trong ứng dụng của bạn với Tinify

698 6 0
1

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

10.4K 6 28
11

Hướng dẫn tạo bộ lọc màu ảnh giống như trong Instagram phần 2

328 1 2
0

Hướng dẫn tạo bộ lọc màu ảnh giống như trong Instagram phần 1

278 2 0
1

Computer Vision - Image Processes - Area Processes - Convolution

560 1 2
3

Computer Vision - Image Processing - Point Processes

826 5 1
5

Computer vision - Image processing - Walk around part

287 3 0
3

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

3.3K 7 4
10

GIF, PNG, JPG và SVG. Nên dùng định dạng nào?

1.8K 1 0
1

Image clustering for reducing the number of colors

114 0 0
1

Quản lý và xử ảnh với Carrierwave version

172 2 0
1

Giới thiệu thư viện xoay, cắt ảnh đơn giản.

487 0 0
0

Cracking A Captcha For Fun (The Dumb Way)

1.2K 10 2
14

Image Processing