+2

Mời góp ý new project Facial Expression Real Time.

Dữ liệu Fer2013 trên kaggle gồm 30k image size 48x48. Gồm 7 class (Angry,Disgust,Fear,Happy,Sad,Surprise,Neutral). Accuracy cao nhất trên kaggle là 71% mình chỉ được 59% (tạm chấp nhận được). Model mình training bằng CNN trên colab. Nếu có thời gian sau này mình sẽ thử training bằng model computer vision truyền thống để so sánh kết quả. P/s : Camera laptop quá mờ nên mình chuyển qua dùng camera trên android (điện thoại cùi) nên không được rõ cho lắm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.