Waterfall vs Agile vs Scrum - Part 5: Agile vs Scrum

Differences and Similarities Between Agile and Scrum

Tuy Agile và Scrum cùng một tư tưởng, nhưng cũng có vài điểm khác nhau khi so sánh Scrum và Agile. Agile mô tả một set các nguyên tắc của Agile Manifesto cho phát triển software theo các vòng lặp. Mặt khác, Scrum là set các rule để tuân theo khi thực hành phát triển software theo Agile. Agile là triết lý còn Scrum là phương thức để thực hiện triết lý Agile.

Bởi vì Scrum là một con đường để thực hiện Agile, nên giữa chúng rất giống nhau. Cả hai đều focus vào việc release software sớm và thường xuyên, với một quy trình lặp và chấp nhận thay đổi. Cà hai cũng đều khuyến khích sự minh bạch và liên tục cải tiến.

How Does Scrum Fit with Agile?

Scrum chỉ là một trong nhiều frameworks để thực hiện Agile process. Agile giống như một cái ô chứa nhiều dạng process, như Extreme Programming, Kanban, Crystal, và Scrum. Scrum is Agile, but Agile isn’t Scrum.

When to Use Scrum

Chúng ta nên dùng Scrum nếu:

Project requirements sẽ thay đổi và cải tiếnwill change and evolve Việc nhận liên tục feedback là bắt buộc Bạn phải tìm ra cách để làm một phần lớn công việc mà bạn chưa làm nó trước đây Không thực sự cần commit một fixed release date The project team cần được tự do vận hành Cần release software thường xuyên Scrum tốt cho các dự án mà có nhiều điểm chưa rõ ràng và sẽ phát triển theo thời gian. Scrum đối phó với change rất hiệu quả, vì thế team có thể dễ dàng đối ứng với các yêu cầu hay chức năng mới thông qua process.

When to Use Agile

Khoảng cách của khi nào thì dùng Agile và khi nào thì dùng Scrum không thật rõ ràng. Scrum là một framework trong Agile process, vì thế chúng có vô vàn điểm chung. Một điểm tốt khi bắt đầu xem agile có hợp với projec của bạn thì bạn nên dùng Agile thông thường. Sau đó, nếu phương pháp luận của Agile phù hợp với bạn, bạn có thể chọn framework nào để sử dụng (Scrum là một framework).

Chúng ta nên dùng Agile nếu:

Product cuối cùng chưa được define rõ ràng The clients/stakeholders mong muốn có thể change scope của dự án Việc thay đổi được thực hiện trong suốt process Lập trình viên có thể đáp ứng và có suy nghĩ độc lập Bạn cần tối ưu cho phát triển nhanh chóng

Hybrid Approach

Nếu cách tiếp cận Scrum thuần thuý không hiệu quả với project, chúng ta có thẻ thử một mô hình hybid. Có vài phương pháp luận để kết hợp nguyên tắc của Agile hay Scrum để điều chỉnh framework sao cho hiệu quả hơn.

Ví dụ, Disciplined Agile Delivery (DAD) được build trên Scrum và Lean để cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc mở rộng. DAD được phát triển để cung cấp một cách tiếp cận Agile kết hợp, sử dụng các chiến lược từ Scrum, Kanban, Extreme Programing và các nơi khác nữa. Thay vì mất thời gian học một framework sẵn có, và vá chúng với khi cần, DAD là sự kết hợp của tất cả các kĩ thuật liên quan.

Các phương pháp hybid khác bao gồm Large-Scale Scrum (LeSS), là một phiên bản mở rộng từ Scrum với các rule và guildline để mở rộng, và Scaled Agile Framework (SaFE), dựa trên các nguyên lý của Lean và Agile.

※Source

https://www.smartsheet.com/agile-vs-scrum-vs-waterfall-vs-kanban


All Rights Reserved