Hoàn Kỳ

@HoanKi

Report

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 3 docker-compose )

1.2K 8 3
10

Linux bắt nguồn từ đâu ?

2.4K 27 34
52

Session và Cookie

1.3K 11 9
9

N + 1 query - Tính năng hay là bug

925 16 18
30

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 2 - Dockerfile)

10.7K 34 18
44

Git - Học nghiêm túc một lần (Phần 1)

5.5K 27 14
30

Regex và những ứng dụng hay ho

2.5K 17 3
9

Agile thú vị hơn mình nghĩ

904 7 0
4

Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 1- Lịch sử)

34.0K 112 24
130

Hiểu rõ hơn, tối ưu và sử dụng phím tắt cho Terminal

2.8K 28 11
26

Tối ưu Sublime Text - Tại sao không ?

4.1K 21 3
16