NMT

NMT

Sort by: Newest posts
Avatar

Cùng tìm hiểu hệ thống dịch máy mạng nơ ron từ đầu. Từ BLEU score đến Beam Search Decoding.

1.1K 4 0
4
Avatar

Xây dựng mô hình Transformer cơ bản dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt

2.0K 4 3
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Tổng quan về Neural Machine Translation

2.8K 1 0
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.