QA

Quá trình xây dựng kế hoạch cho việc kiểm thử hiệu năng (What to include in a performance test plan) Phần 2

42 0 0
0

Tại sao cần phải phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm? Một số ví dụ thực tế.

33 1 0
0

Reading excel file, excute test and export results to excel with Selenium

262 0 0
0

Làm sao để lựa chọn kỹ thuật test hiệu quả nhất?

820 0 0
1

Quản lý test data bằng tính năng Thu thập dữ liệu trong IBM Rational Quality Manager

26 0 0
0

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

72 0 1
0

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

280 0 0
2

Làm thế nào để kiểm tra lưu lượng của website

527 1 0
1

Defects

70 0 0
3

E-commerce là gì?

1406 2 0
2

Các lỗi cơ bản của phần mềm

157 1 0
0

Big data testing - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

510 4 0
2

Sự khác nhau giữa Static Testing và Dynamic Testing

785 0 0
0

Quá trình xây dựng kế hoạch cho việc kiểm thử hiệu năng (What to include in a performance test plan) Phần 1

131 1 0
0

EXCEL MACROS VÀ LẬP TRÌNH VBA

4128 3 0
3

Các loại test case trong kiểm thử phần mềm

1837 0 0
0

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

242 0 0
0

Sử dụng kỹ thuật Đoán Lỗi trong Testing

570 2 0
1

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 5)

168 0 0
0

Tổng quan các hình thức kiểm thử Web

243 0 2
1