QA

Các câu lệnh trong Advanced SQL + SQL Functions.

179 1 0
3

Tìm hiểu về Software Testing Life Cycle (STLC)

328 0 0
2

Các lý do nên học SQL và các câu hỏi thường gặp về SQL dành cho tester

2242 4 0
2

Tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa Dev và Test

75 0 0
0

Quy trình phân tích nghiệp vụ: 8 bước để trở thành 1 BA tốt

639 1 0
1

Làm thế nào để Review Tài liệu SRS và Tạo kịch bản thử nghiệm

454 0 0
1

Checklist test trang web thương mại điện tử

2006 7 0
1

In-app billing trên mobile và các quan điểm test

1759 1 0
1

Bạn chọn QA là nghề nghiệp hay công việc ?

311 2 0
5

Khi nào thì sử dụng Automation Testing?

1714 0 0
1

Top 10 đầu sách Agile Tester nên đọc

555 0 0
0

Các câu lệnh trong Advanced SQL - Phần 1

250 1 0
1

Tìm hiểu về xử lý chuỗi bằng Regex (phần cuối)

307 0 0
-1

Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm

3949 3 0
2

Xu hướng trong testing: CONTINUOUS DELIVERY, PRODUCTION LINE và THE DEPLOYMENT PIPELINE

53 0 0
0

Đánh giá mức độ nghiêm trọng và độ ưu tiên trong quản lý bug

379 1 5
2

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

102 0 0
1

Kiểm Thử Hộp Đen - Black box Testing

1190 0 0
0

Một số kỹ năng mà tester nên có

264 0 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

1513 1 0
0