@translate

@translate

Sort by: Newest posts
Avatar

Learn Scrum

20 0 0
0
Avatar

7 Lợi ích của Kiến trúc Microservices

101 1 0
0
Avatar

Learn Kanban

40 0 0
2
Avatar

Tản mạn về logical thinking

72 0 0
0
Avatar

Các loại tài liệu khi thiết kế hệ thống

83 0 0
0
Avatar

Introductory knowledge of E-Commerce

42 1 0
1
Avatar

Đối số trong Python

57 0 0
2
Avatar

S/W Development Life Cycle (SDLC)

324 1 0
1
Avatar

Đệ Quy trong Python

614 1 0
4
Avatar

Các cách để cải thiện chất lượng phần mềm

196 0 0
0
Avatar

Cloud Computing Basics

74 1 0
0
Avatar

Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python

441 1 0
3
Avatar

So sánh các đặc điểm của Dev khi làm việc tại Nhật và tại nước ngoài

506 0 1
  • Avatar
8
Avatar

Introductory knowledge of Internet of Things (IoT)

54 0 0
1
Avatar

Kiểm thử khả năng tiếp cận

54 0 0
0
Avatar

Tùy chỉnh Exceptions trong Python

104 0 0
2
Avatar

Introductory knowledge of Artificial Intelligence

151 0 0
1
Avatar

Kỹ năng quản lý dự án để thành công trong công việc

319 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Test Harness

262 0 0
0
Avatar

Lỗi và các ngoại lệ tích hợp trong Python

94 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.