@translate

@translate

Sort by: Newest posts
Avatar

Learn Scrum

50 0 0
0
Avatar

7 Lợi ích của Kiến trúc Microservices

313 1 0
0
Avatar

Learn Kanban

88 0 0
3
Avatar

Tản mạn về logical thinking

212 0 0
0
Avatar

Các loại tài liệu khi thiết kế hệ thống

1.9K 3 0
1
Avatar

Introductory knowledge of E-Commerce

122 1 0
1
Avatar

Đối số trong Python

912 0 0
2
Avatar

S/W Development Life Cycle (SDLC)

893 2 0
2
Avatar

Đệ Quy trong Python

3.5K 2 0
6
Avatar

Các cách để cải thiện chất lượng phần mềm

1.4K 0 0
0
Avatar

Cloud Computing Basics

185 2 0
0
Avatar

Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python

1.7K 1 0
3
Avatar

So sánh các đặc điểm của Dev khi làm việc tại Nhật và tại nước ngoài

581 0 1
  • Avatar
8
Avatar

Introductory knowledge of Internet of Things (IoT)

117 0 0
1
Avatar

Kiểm thử khả năng tiếp cận

191 0 0
0
Avatar

Tùy chỉnh Exceptions trong Python

221 0 0
2
Avatar

Introductory knowledge of Artificial Intelligence

224 0 0
1
Avatar

Kỹ năng quản lý dự án để thành công trong công việc

739 1 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Test Harness

1.0K 0 0
0
Avatar

Lỗi và các ngoại lệ tích hợp trong Python

295 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.