@translate

@translate

Sort by: Newest posts

Learn Kanban

32 0 0
2

Tản mạn về logical thinking

52 0 0
0

Sơ lược các loại tài liệu khi thiết kế hệ thống

44 0 0
0

Introductory knowledge of E-Commerce

35 1 0
1

Đối số trong Python

48 0 0
2

S/W Development Life Cycle (SDLC)

161 1 0
1

Đệ Quy trong Python

295 1 0
4

Các cách để cải thiện chất lượng phần mềm

107 0 0
0

Cloud Computing Basics

56 1 0
0

Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python

336 1 0
3

So sánh các đặc điểm của Dev khi làm việc tại Nhật và tại nước ngoài

495 0 1
8

Introductory knowledge of Internet of Things (IoT)

50 0 0
1

Kiểm thử khả năng tiếp cận

47 0 0
0

Tùy chỉnh Exceptions trong Python

89 0 0
2

Introductory knowledge of Artificial Intelligence

144 0 0
1

Kỹ năng quản lý dự án để thành công trong công việc

290 1 0
0

Tìm hiểu về Test Harness

153 0 0
0

Lỗi và các ngoại lệ tích hợp trong Python

89 0 0
2

Phân biệt QA và QC

112 0 0
2

Chiến lược kiểm thử ứng dụng di động

55 0 0
0