QA

Top 10 đầu sách Agile Tester nên đọc

421 0 0
0

Các câu lệnh trong Advanced SQL - Phần 1

215 1 0
1

Tìm hiểu về xử lý chuỗi bằng Regex (phần cuối)

194 0 0
-1

Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm

2420 2 0
1

Xu hướng trong testing: CONTINUOUS DELIVERY, PRODUCTION LINE và THE DEPLOYMENT PIPELINE

48 0 0
0

Đánh giá mức độ nghiêm trọng và độ ưu tiên trong quản lý bug

Cucumber Introduction

112 0 0
2

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

79 0 0
1

Kiểm Thử Hộp Đen - Black box Testing

1013 0 0
0

Một số kỹ năng mà tester nên có

199 0 0
0

Log Bug giỏi như một Kỹ sư!

1338 1 0
0

Làm thế nào để thực hiện Manual Performance Testing?

160 0 0
0

Giới thiệu về Điện thoại di động ứng dụng thử nghiệm(P2)

76 0 0
0

Khảo sát đặc tả và mã nguồn (Phần 2)

Sự khác nhau giữa A/B testing và multivariate testing

How to run an effective Retrospectives meeting? (P2)

55 1 0
0

Tìm hiểu về IBM Rational Function Tester ( phần 1)

163 0 0
0

Làm thế nào để bắt đầu test một hệ thống thanh toán trực tuyến

Penetration Testing cho các ứng dụng Cloud-based

Bản đồ IoT Testing

101 0 0
0