QA

Test Impact Analysis

65 0 0
0

Software Testing Metrics and KPIs

257 2 0
0

Giới thiệu và cách thực hiện kiểm tra User Tracking

275 0 0
1

Một số vấn đề khiến Apple reject ứng dụng khi submit ứng dụng lên store?

126 0 0
0

Ước tính thời gian cho kiểm thử phần mềm

96 0 0
0

Thay đổi mindset về kiểm thử dựa trên Nguyên lí Agile

85 1 0
0

Tại sao không có thứ gọi là Testcase kiểm thử phi chức năng?

72 0 0
0

Giảng dạy và hướng dẫn

93 6 2
5

Comparison Testing

63 1 0
1

Mẫu Test Case tốt nhất kèm ví dụ

3675 5 0
4

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

110 0 0
1

Kiểm tra tính năng Email của một ứng dụng

87 0 0
1

Một số điểm cần lưu ý khi test website thương mại điện tử

877 2 0
2

Các câu lệnh cơ bản khi QA sử dụng với Dynamodb

62 0 0
7

Excel VBA: Giới thiệu về Macros trong Excel

504 0 0
0

Ad-hoc Testing: làm thế nào để phát hiện ra bug mà không có quy trình kiểm thử chính thức

444 3 0
0

Quá trình xây dựng kế hoạch cho việc kiểm thử hiệu năng (What to include in a performance test plan) Phần 2

42 0 0
0

Tại sao cần phải phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm? Một số ví dụ thực tế.

33 1 0
0

Reading excel file, excute test and export results to excel with Selenium

258 0 0
0

Làm sao để lựa chọn kỹ thuật test hiệu quả nhất?

814 0 0
1