Bluetooth

iOS Bluetooth Guide 6: Các best practice khi thiết lập device với vai trò peripheral

51 0 0
2

iOS Bluetooth Guide 5: Các best practice khi tương tác với remote peripheral device

94 1 0
2

iOS Bluetooth Guide 4: Xử lý background

169 0 0
2

iOS Bluetooth Guide 3: Thực thi các task cơ bản của Peripheral

157 0 0
2

iOS Bluetooth Guide 2: Thực thi các task cơ bản của Central

251 0 0
4

iOS Bluetooth Guide 1: Tổng quan về Core Bluetooth framework

490 0 2
4

iBeacon

323 0 0
0

Tìm hiểu về Bluetooth API trên Android : Tạo một ứng dụng Bluetooth Scanner.

4.8K 0 1
3