QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TINH GỌN (LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT)

2.4K 2 1
 • Avatar
0
Avatar

BEHAT VÀ SELENIUM

492 0 0
0
Avatar

TÌM HIỂU VỀ BEHAT

1.2K 0 0
0
Avatar

CMMi (Phần 1)

4.6K 3 1
 • Avatar
0
Avatar

SƠ LƯỢC VỀ SELENIUM WEBDRIVER

4.9K 0 0
1
Avatar

TEST BASIC

2.9K 3 0
1
Avatar

Kĩ thuật tấn công CROSS-SITE SCRIPTING

27.7K 9 5
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

TÌM HIỂU VỀ SCRUMBAN TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

3.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Phương thức kiểm thử phần mềm trong mô hình Agile

3.1K 0 0
0
Avatar

MySQL Database Query - Phần 2

1.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

MySQL Database Query - Phần 1

4.9K 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Scala

3.2K 1 0
1
Avatar

Tạo vertical testcase bằng tool PictMaster

1.7K 7 1
 • Avatar
0
Avatar

TÌM HIỂU VỀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG( DỊCH)

1.7K 2 0
0
Avatar

Sử dụng Selenium IDE trong những trường hợp nào ?!

2.9K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Khái lược về Selenium và Selenium IDE.

8.1K 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Kết nối database với java spring

10.2K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

SO SÁNH MỘT SỐ CÔNG CỤ KIỂM THỬ ỨNG DỤNG WEB

8.0K 6 1
 • Avatar
0
Avatar

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng java spring

10.3K 2 1
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.