Software Tester

Software Tester

Sort by: Newest posts

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần IV)

82 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

63 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

1.4K 0 1
0

Web Application Security Testing nên là một phần của QA Testing

58 0 0
1

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 2)

76 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 1)

46 0 0
0

Những chiến lược trong Security Testing

102 0 0
1

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

470 0 0
0

Xử lý Alerts trong Selenium Webdriver

551 0 0
2

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

127 0 0
0

Software Tester