Software Tester

Software Tester

Sort by: Newest posts

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần IV)

154 1 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

150 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

3.6K 0 1
0

Web Application Security Testing nên là một phần của QA Testing

73 0 0
1

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 2)

120 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 1)

62 0 0
0

Những chiến lược trong Security Testing

152 0 0
1

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

796 0 0
0

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

195 0 0
0

Software Tester