Software Tester

Software Tester

Sort by: Newest posts

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

3 0 0
0

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

20 0 0
0

Web Application Security Testing nên là một phần của QA Testing

31 0 0
1

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 2)

18 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 1)

31 0 0
0

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen

66 0 0
0

Những chiến lược trong Security Testing

64 0 0
1

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

206 0 0
0

Xử lý Alerts trong Selenium Webdriver

124 0 0
2

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

98 0 0
0

Software Tester