Software Tester

Software Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Kỹ thuật 5W1H và 30 mẫu câu hỏi phân tích yêu cầu mà mọi tester nên biết

231 1 0
3
Avatar

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần IV)

580 3 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

962 0 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

15.1K 0 1
  • Avatar
-1
Avatar

Web Application Security Testing nên là một phần của QA Testing

148 0 0
1
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 2)

219 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 1)

149 0 0
0
Avatar

Những chiến lược trong Security Testing

209 0 0
1
Avatar

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

2.3K 0 0
0
Avatar

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

332 0 0
0

Software Tester


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.