Software Tester

Software Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần IV)

387 2 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 2)

592 0 0
0
Avatar

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

10.0K 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Web Application Security Testing nên là một phần của QA Testing

112 0 0
1
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 2)

166 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 1)

87 0 0
0
Avatar

Những chiến lược trong Security Testing

187 0 0
1
Avatar

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

1.6K 0 0
0
Avatar

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

285 0 0
0

Software Tester


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.