DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Terraform Series - Bài 2 - Life cycle của một resource trong Terraform

8.7K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
64
Avatar

Đánh giá nhanh một số công cụ thực hiện kiểm tra chịu tải mã nguồn mở tốt nhất hiện nay.

2.4K 4 1
 • Avatar
11
Avatar

Serverless Series (Golang) - Bài 1 - Serverless và AWS Lambda

7.9K 33 8
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

Tổng hợp kiến thức cần biết về Docker và Docker Swarm (Phần 1 - Tổng quan về Docker)

1.4K 9 0
9
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 2 - Automatic update config with Argocd

4.7K 4 9
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Terraform Series - Bài 1 - Infrastructure as Code và Terraform

22.1K 50 19
 • Avatar
 • Avatar
80
Avatar

Kubernetes Series - Bài 19 - Adding custom resource to Kubernetes (END)

4.0K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 1 - Viết config

5.8K 16 6
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Kubernetes Series - Bài 18 - Advanced scheduling: node affinity and pod affinity

7.1K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Kubernetes Series - Bài 17 - Advanced scheduling: Taints and tolerations

5.8K 10 4
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Kubernetes Series - Bài 16 - Automatic scaling Pod và cluster

6.0K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Kubernetes Series - Bài 15 - Quản lý và tính toán tài nguyên sử dụng cho Pod

5.7K 17 6
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Kubernetes Series - Bài 14 - PodSecurityPolicies - NetworkPolicy: security cho cluster nodes và network

4.1K 8 6
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Kubernetes Series - Bài 13 - ServiceAccount and Role Based Access Control: security kubernetes API server

9.8K 14 22
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

Kubernetes Series - Bài 12 - Understand Pod internal

5.0K 9 7
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

Kubernetes Series - Bài 11 - Kubernetes internals architecture

7.1K 15 7
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

Kubernetes Series - Bài 10 - Downward API: truy cập Pod metadata

4.7K 11 4
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Kubernetes Series - Bài 9 - StatefulSets: deploying replicated stateful applications

7.9K 9 24
 • Avatar
 • Avatar
66
Avatar

Benchmark hiệu năng server sử dụng ApacheBench với docker

1.1K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Kubernetes Series - Bài 8 - ConfigMap and Secret: truyền cấu hình vào container

8.1K 10 12
 • Avatar
 • Avatar
58
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.