+62

[K8S basic] Làm việc với Node trên k8s

Giới thiệu

Xin chào các bạn. Qua bài tổng quan về K8Shướng dẫn cài lab k8s thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành xong phần khởi động rồi. Từ bài này trở đi mình sẽ giới thiệu với các bạn làm quen với các tài nguyên trên k8s và các thao tác với chúng (tạo - sửa - xóa ..).

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người một số thao tác cơ bản với node trên k8s. Lưu ý là hầu hết mọi thao tác của chúng ta đều thực hiện qua lệnh kubectl.

Đến đây thì các bạn chắc cũng đã nhớ chức năng của master nodeworker node rồi. Trong quá trình triển khai và vận hành ứng dụng lên k8s thì thường các bạn chỉ chủ yếu làm việc với phần Worker Node thôi, vì nó là node chạy chính các workload của chúng ta.

image.png

Mục tiêu

Qua bài này, các bạn sẽ hiểu và thực hiện được các tác vụ:

 • Kiểm tra danh sách và thông tin node trên k8s
 • Kiểm tra work load của node
 • Các thao tác với label: Xem, gán, xóa label cho node
 • Thủ tục thêm/xóa node khỏi cluster

Kiểm tra thông tin của node

Danh sách node

Thao tác đầu tiên và cơ bản nhất với node đó là liệt kê danh sách node của cluster bằng lệnh:

kubectl get nodes

Kết quả trả về là một số thông tin cơ bản:

NAME       STATUS  ROLES         AGE  VERSION
viettq-master1  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7
viettq-master2  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7
viettq-master3  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7
viettq-worker1  Ready  <none>         15d  v1.20.7
viettq-worker2  Ready  <none>         15d  v1.20.7
viettq-worker3  Ready  <none>         15d  v1.20.7

Trong đó:

 • NAME: Là định danh node trong cluster
 • STATUS: Trạng thái quản lý của node.
 • ROLES: Vai trò của node trong cluster. Như bên trên ta thấy rõ 3 node là role master, 3 node còn lại là woker node (role=none)
 • AGE: Thời gian từ lúc setup hệ thống đến giờ
 • VERSION: Phiên bản của k8s đang cài đặt

Các bạn cũng có thể xem thêm nhiều thông tin hơn về node bằng cách thêm chỉ định "-owide" vào sau câu lệnh bên trên:

[sysadmin@vtq-cicd ~]$ kubectl get nodes -owide
NAME       STATUS  ROLES         AGE  VERSION  INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP  OS-IMAGE        KERNEL-VERSION        CONTAINER-RUNTIME
viettq-master1  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7  192.168.10.11  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64  docker://20.10.10
viettq-master2  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7  192.168.10.12  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64  docker://20.10.10
viettq-master3  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7  192.168.10.13  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64  docker://20.10.10
viettq-worker1  Ready  <none>         15d  v1.20.7  192.168.10.14  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64  docker://20.10.10
viettq-worker2  Ready  <none>         15d  v1.20.7  192.168.10.15  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64  docker://20.10.10
viettq-worker3  Ready  <none>         15d  v1.20.7  192.168.10.16  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64  docker://20.10.10

Ta sẽ thấy thêm các trường thông tin, trong đó:

 • INTERNAL-IP: Đây là IP mà các node sẽ dùng giao tiếp với nhau
 • CONTAINER-RUNTIME: Thông tin về CRI đang sử dụng ở đây là Docker phiên bản 20.10.10

Thao tác với node bằng label

Khi làm việc với k8s thì hầu hết các resource trên k8s đều được gán các labels. Các lables này khá quan trọng, và rất tiện lợi trong việc quản lý tài nguyên.

Việc gán lables cho node giống như việc chúng ta tạo ra các nhóm Node có những đặc tính giống nhau để sau này chúng ta sẽ có kế hoạch deploy ứng dụng lên các nhóm node tương ứng cho phù hợp.

Để xem thông tin các label đang được gán cho node ta thực hiện lệnh sau:

kubectl get nodes --show-labels

Và kết quả:

NAME       STATUS  ROLES         AGE  VERSION  LABELS
viettq-master1  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7  beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=viettq-master1,kubernetes.io/os=linux,node-role.kubernetes.io/control-plane=,node-role.kubernetes.io/master=
viettq-master2  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7  beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=viettq-master2,kubernetes.io/os=linux,node-role.kubernetes.io/control-plane=,node-role.kubernetes.io/master=
viettq-master3  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7  beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=viettq-master3,kubernetes.io/os=linux,node-role.kubernetes.io/control-plane=,node-role.kubernetes.io/master=
viettq-worker1  Ready  <none>         15d  v1.20.7  beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=viettq-worker1,kubernetes.io/os=linux
viettq-worker2  Ready  <none>         15d  v1.20.7  beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=viettq-worker2,kubernetes.io/os=linux
viettq-worker3  Ready  <none>         15d  v1.20.7  beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=viettq-worker3,kubernetes.io/os=linux

Ta cũng có thể liệt kê danh sách node có gán một label nào đó bằng cú pháp: kubect get node -l "[label-name]:[value]". Lưu ý [value] là optional, có thể gán label name mà không cần value.

Câu lệnh sau liệt kê danh sách các node có gán label là "node-role.kubernetes.io/master" mà không quan tâm value được gán là gì:

[sysadmin@vtq-cicd ~]$ kubectl get nodes -l "node-role.kubernetes.io/master"
NAME       STATUS  ROLES         AGE  VERSION
viettq-master1  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7
viettq-master2  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7
viettq-master3  Ready  control-plane,master  15d  v1.20.7

Để gán thêm một label cho node thì ta thực hiện như sau: kubectl label node [node-name] "[label]=[value]":

kubectl label nodes viettq-worker1 "type=worker"

Sau đó kiểm tra bằng cách liệt kê danh sách node theo labels:

[sysadmin@vtq-cicd ~]$ kubectl get nodes -l "type=worker"
NAME       STATUS  ROLES  AGE  VERSION
viettq-worker1  Ready  <none>  15d  v1.20.7

Đã có gán label thì chắc chắc phải có cách để remove label rồi. Để xóa một label các bạn thực hiện như sau:

[sysadmin@vtq-cicd ~]$ kubectl label nodes viettq-worker1 type-
node/viettq-worker1 labeled

Và kết quả kiểm tra danh sách node theo label đó không còn:

[sysadmin@vtq-cicd ~]$ kubectl get nodes -l "type=worker"
No resources found

Thông tin node

Để xem thông tin chi tiết của 1 node ta thực hiện theo cú pháp: kubect describe node [node-name]

kubectl describe node viettq-worker1

Kết quả:

Name:        viettq-worker1
Roles:       <none>
Labels:       beta.kubernetes.io/arch=amd64
          beta.kubernetes.io/os=linux
          kubernetes.io/arch=amd64
          kubernetes.io/hostname=viettq-worker1
          kubernetes.io/os=linux
Annotations:    flannel.alpha.coreos.com/backend-data: {"VtepMAC":"fe:08:be:bf:66:d7"}
          flannel.alpha.coreos.com/backend-type: vxlan
          flannel.alpha.coreos.com/kube-subnet-manager: true
          flannel.alpha.coreos.com/public-ip: 192.168.10.14
          kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /var/run/dockershim.sock
          node.alpha.kubernetes.io/ttl: 0
          volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: true
CreationTimestamp: Sun, 11 Sep 2022 23:26:11 -0400
Taints:       <none>
Unschedulable:   false
Lease:
 HolderIdentity: viettq-worker1
 AcquireTime:   <unset>
 RenewTime:    Tue, 27 Sep 2022 04:32:07 -0400
Conditions:
 Type         Status LastHeartbeatTime         LastTransitionTime        Reason            Message
 ----         ------ -----------------         ------------------        ------            -------
 NetworkUnavailable  False  Thu, 22 Sep 2022 06:18:23 -0400  Thu, 22 Sep 2022 06:18:23 -0400  FlannelIsUp         Flannel is running on this node
 MemoryPressure    False  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:11 -0400  KubeletHasSufficientMemory  kubelet has sufficient memory available
 DiskPressure     False  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:11 -0400  KubeletHasNoDiskPressure   kubelet has no disk pressure
 PIDPressure     False  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:11 -0400  KubeletHasSufficientPID   kubelet has sufficient PID available
 Ready        True  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:42 -0400  KubeletReady         kubelet is posting ready status
Addresses:
 InternalIP: 192.168.10.14
 Hostname:  viettq-worker1
Capacity:
 cpu:        12
 ephemeral-storage: 49250820Ki
 hugepages-1Gi:   0
 hugepages-2Mi:   0
 memory:       7990044Ki
 pods:        110
Allocatable:
 cpu:        11900m
 ephemeral-storage: 45389555637
 hugepages-1Gi:   0
 hugepages-2Mi:   0
 memory:       7625500Ki
 pods:        110
System Info:
 Machine ID:         d8edd44e2e834dc39a04c19e8f8a27ea
 System UUID:        66094D56-3CCB-1B4C-7B0B-D9497945986B
 Boot ID:          34783693-16cb-4e4e-8e13-a974d4923cb7
 Kernel Version:       3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
 OS Image:          CentOS Linux 7 (Core)
 Operating System:      linux
 Architecture:        amd64
 Container Runtime Version: docker://20.10.10
 Kubelet Version:      v1.20.7
 Kube-Proxy Version:     v1.20.7
PodCIDR:           10.233.69.0/24
PodCIDRs:           10.233.69.0/24
Non-terminated Pods:     (10 in total)
 Namespace          Name                             CPU Requests CPU Limits Memory Requests Memory Limits AGE
 ---------          ----                             ------------ ---------- --------------- ------------- ---
 default           debug                             0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     22h
 default           http-pod                           0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     104m
 fleet-system        fleet-agent-55bfc495bd-48qrm                 0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     15d
 ingress           apple-app                           0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     14d
 kube-system         kube-flannel-gfg9f                      150m (1%)   300m (2%)  64M (0%)     500M (6%)   15d
 kube-system         kube-proxy-gqrq6                       0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     4d22h
 kube-system         nginx-proxy-viettq-worker1                  25m (0%)   0 (0%)   32M (0%)     0 (0%)     15d
 kube-system         nodelocaldns-2zxvj                      100m (0%)   0 (0%)   70Mi (0%)    170Mi (2%)   15d
 storage           nfs-storage-delete-nfs-client-provisioner-5b7c76bb6-w28cz   0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     15d
 storage           nfs-storage-retain-nfs-client-provisioner-5f8d88b89d-d8bqx  0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     15d
Allocated resources:
 (Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
 Resource      Requests    Limits
 --------      --------    ------
 cpu        275m (2%)    300m (2%)
 memory       169400320 (2%) 678257920 (8%)
 ephemeral-storage 0 (0%)     0 (0%)
 hugepages-1Gi   0 (0%)     0 (0%)
 hugepages-2Mi   0 (0%)     0 (0%)
Events:       <none>

Trong số thông tin thu được có một số thông tin quan trọng liên quan tới trạng thái của node (Conditions):

Conditions:
 Type         Status LastHeartbeatTime         LastTransitionTime        Reason            Message
 ----         ------ -----------------         ------------------        ------            -------
 NetworkUnavailable  False  Thu, 22 Sep 2022 06:18:23 -0400  Thu, 22 Sep 2022 06:18:23 -0400  FlannelIsUp         Flannel is running on this node
 MemoryPressure    False  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:11 -0400  KubeletHasSufficientMemory  kubelet has sufficient memory available
 DiskPressure     False  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:11 -0400  KubeletHasNoDiskPressure   kubelet has no disk pressure
 PIDPressure     False  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:11 -0400  KubeletHasSufficientPID   kubelet has sufficient PID available
 Ready        True  Tue, 27 Sep 2022 04:32:08 -0400  Sun, 11 Sep 2022 23:26:42 -0400  KubeletReady         kubelet is posting ready status

Ý nghĩa các thông số này như sau:

 • MemoryPressure: True nếu node bị cao tải memory (RAM)
 • DiskPressure: True nếu node bị đầy ổ cứng
 • PIDPressure: True nếu node có quá nhiều process
 • Ready: True nếu node vẫn đang hoạt động và được quản lý bởi kubelet

Ngoài ra ta có xem được các pod nào đang chạy trên node này trong mục "Non-terminated Pods":

Non-terminated Pods:     (10 in total)
 Namespace          Name                             CPU Requests CPU Limits Memory Requests Memory Limits AGE
 ---------          ----                             ------------ ---------- --------------- ------------- ---
 default           debug                             0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     22h
 default           http-pod                           0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     104m
 fleet-system        fleet-agent-55bfc495bd-48qrm                 0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     15d
 ingress           apple-app                           0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     14d
 kube-system         kube-flannel-gfg9f                      150m (1%)   300m (2%)  64M (0%)     500M (6%)   15d
 kube-system         kube-proxy-gqrq6                       0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     4d22h
 kube-system         nginx-proxy-viettq-worker1                  25m (0%)   0 (0%)   32M (0%)     0 (0%)     15d
 kube-system         nodelocaldns-2zxvj                      100m (0%)   0 (0%)   70Mi (0%)    170Mi (2%)   15d
 storage           nfs-storage-delete-nfs-client-provisioner-5b7c76bb6-w28cz   0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     15d
 storage           nfs-storage-retain-nfs-client-provisioner-5f8d88b89d-d8bqx  0 (0%)    0 (0%)   0 (0%)      0 (0%)     15d

Add/Remove node

Add thêm node vào k8s cluster

Ở đây mình chỉ nói về ý tưởng chứ không trình bày chi tiết. Về cơ bản node cần add cũng phải cài đặt và cấu hình đầy đủ các thành phần cần thiết cho k8s như:

 • OS + network
 • Disable swap
 • Disable SELinux (hoặc set Permissive mode)
 • Cấu hình firewall
 • Cài đặt CRI (docker/containerd..)
 • Cài đặt các thành phần của kubernetes: kubeadm, kubelete..
 • Join node vào cluster

Để join node vào cluster thì trước hết ta phải tạo lệnh join từ master node:

[sysadmin@viettq-master1 ~]$ kubeadm token create --print-join-command
kubeadm join 127.0.0.1:6443 --token 4cw865.7x4smy5tjx7gx18e   --discovery-token-ca-cert-hash sha256:4bf22869f13024bb7b6b915845a0eff50244255765dc81a08cb99ffa9c1523c4

Kết quả ra một câu lệnh của kubeadm. Ta sẽ chạy lệnh này trên node cần add để join vào cluster, vậy là xong 😃

Remove node khỏi k8s cluster

Việc remove node khỏi cluster phức tạp hơn một chút. Bởi node khi đó có thể đang có workload do đó thủ tục để remove node sẽ như sau:

 • Cordon nodes: Để đảm bảo không có pod mới nào được lên lịch thực hiện trên node này nữa
kubectl cordon [node-name]
 • Drain node: Sẽ thực hiện move hết những Pod đang chạy trên node này để giải phóng node
kubectl drain --ignore-daemonsets --force [node-name]
 • Delete node: Sau bước trên thì node đã không còn Pod nào đang chạy nữa (trừ các pod mặc định của control plane). Do đó ta có thể xóa nó bằng lệnh:
kubectl delete node [node-name]

Ở nội dung basic nên phần add/remove Node mình giới thiệu tổng quan chứ không hướng dẫn chi tiết đỡ mất thời gian của các bạn. Mình sẽ bài viết riêng về phần này cho các bạn nào quan tâm

Như vậy các bạn đã làm quen với một số thao tác cơ bản với node trên k8s. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một resource nữa của k8s là Pods.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay và bổ ích thì cho mình một Upvote vào bài viết nhé!


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí