Android

Android

Sort by: Newest posts

RecyclerView trong Android

9.8K 3 0
4

Sử dụng thư viện ngoài (compact-calendar-view) và tạo todo list với Android

669 1 0
0

Google Cloud Messaging - GCM

333 1 2
1

Sử dụng MediaPlayer để chạy Video trong Android

446 0 0
0

Push Notification trên android với Azure Notification Hubs (ANH)

283 0 0
0

ReactNative framework hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng

1.4K 0 0
0

Quản lý bộ nhớ của ứng dụng trong Android

1.4K 3 0
0

Làm việc với Intent trong Phát triển ứng dụng Android

631 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

2.5K 3 2
0

Sending Operations to Multiple Threads

311 1 0
0

Xây dựng ứng dụng di động với ionic

2.6K 1 0
1

COVER: REALM - A MOBILE DATABASE AND A REPLACEMENT FOR SQLITE & CORE DATA (P1)

280 3 2
4

Giới thiệu Butter Knife, thư viện hỗ trợ gán view và callback vào các trường và hàm dành cho Android

4.3K 4 1
0

Invoking Method

592 2 0
0

Hướng dẫn tạo màn hình splash trong android

883 1 1
0

Khái quát về kiểm thử trên SmartPhone - Android

767 2 0
3

Giới thiệu Model View Presenter trong Android

6.5K 3 4
0

Tìm hiểu cách sử dụng font icon Awesome trên Android

366 2 0
0

[Android TV] Phần 1: Bắt đầu với TV apps

715 3 0
2

Android Material Design (Tìm hiểu về Animations & Transitions)

1.0K 3 1
1