Android

Sort by: Newest posts

[Android] Tạo thanh tìm kiếm theo xu hướng thiết kế phẳng

1.4K 1 1
0

RecyclerView trong Android

9.5K 3 0
4

Sử dụng thư viện ngoài (compact-calendar-view) và tạo todo list với Android

664 1 0
0

Tìm hiểu về Android JSON Parser

869 1 0
0

Google Cloud Messaging - GCM

325 1 2
1

Sử dụng MediaPlayer để chạy Video trong Android

434 0 0
0

Push Notification trên android với Azure Notification Hubs (ANH)

282 0 0
0

ReactNative framework hỗ trợ phát triển ứng dụng đa nền tảng

1.4K 0 0
0

Quản lý bộ nhớ của ứng dụng trong Android

1.3K 3 0
0

Làm việc với Intent trong Phát triển ứng dụng Android

619 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

2.5K 3 2
0

Sending Operations to Multiple Threads

309 1 0
0

Xây dựng ứng dụng di động với ionic

2.5K 1 0
1

COVER: REALM - A MOBILE DATABASE AND A REPLACEMENT FOR SQLITE & CORE DATA (P1)

280 3 2
4

Giới thiệu Butter Knife, thư viện hỗ trợ gán view và callback vào các trường và hàm dành cho Android

4.2K 4 1
0

Invoking Method

569 2 0
0

Hướng dẫn tạo màn hình splash trong android

855 1 1
0

Khái quát về kiểm thử trên SmartPhone - Android

764 2 0
3

Giới thiệu Model View Presenter trong Android

6.4K 3 4
0

Tìm hiểu cách sử dụng font icon Awesome trên Android

363 2 0
0