Android Architecture

6 Bước để đến gần hơn với Room

23 0 0
1

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

31 0 0
0

Navigation architecture component phần I

9 0 0
0

Android - Architecture Components: ViewModel

35 1 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

35 0 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

60 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

108 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

149 0 0
1

Android - Architecture: Giao tiếp giữa Viewmodel/Presenter và View

92 0 0
4

[Android] Kết hợp Room Database và Rxjava (Phan 2)

47 0 0
1

Android Networking in 2019 — Retrofit with Kotlin’s Coroutines

107 0 0
1

Những lỗi hay mắc phải khi sử dụng Android Architecture Components

162 0 0
2

Implement paged paging architecture component + rxjava

65 1 0
4

Thiết kế binding adapter trong android

70 1 0
4

Android Download Manager

186 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

233 0 2
-3

Tạo ứng dụng Nhận diện Khuôn mặt với Firebase ML trong Android

577 3 8
3

Handling Lifecycles với Lifecycle-Aware Components

134 0 0
1

Tại sao tôi chọn MVVM thay vì MVP

570 4 1
5

Giới thiệu Adaptive Icon trong Android

249 0 0
0

Android Architecture