Android Architecture

Sort by: Newest posts

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

61 0 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

150 1 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

66 1 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

92 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

44 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

83 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

169 1 0
0

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

137 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

50 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

120 0 0
6

Navigation architecture component phần I

46 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

49 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

52 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

70 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

207 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

241 0 0
1

Android - Architecture: Giao tiếp giữa Viewmodel/Presenter và View

116 0 0
4

[Android] Kết hợp Room Database và Rxjava (Phan 2)

75 0 0
1

Android Networking in 2019 — Retrofit with Kotlin’s Coroutines

145 0 0
1

Những lỗi hay mắc phải khi sử dụng Android Architecture Components

198 0 0
2

Android Architecture