Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Scaling Android Architecture #4: Android Dependency Inversion — Avoid rewriting your app

93 0 0
2
Avatar

Scaling Android Architecture #3: Domain Driven Android — Building a Model which makes sense

88 0 0
1
Avatar

Scaling Android Architecture #2: Android modularization from MVP to Enterprise

50 0 0
1
Avatar

Scaling Android Architecture #1: Động não đơn giản hơn với Class Diagram

71 0 0
2
Avatar

Mô hình MVI - Android Tutorial for Beginners

2.2K 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

1.8K 2 0
3
Avatar

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

175 0 0
2
Avatar

Saving state trong Android

1.2K 0 0
-1
Avatar

Android Architecture Components : Room

365 0 0
0
Avatar

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

2.3K 2 1
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

4.1K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

3.0K 2 0
1
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

4.7K 2 0
3
Avatar

Android Architecture Components : Paging Library

201 0 0
2
Avatar

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

302 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

13.8K 9 0
2
Avatar

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

2.9K 1 0
4
Avatar

6 Bước để đến gần hơn với Room

247 0 0
2
Avatar

Navigation architecture component phần I

664 0 0
2
Avatar

Android - Architecture Components: ViewModel

283 2 0
1

Android Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.