Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

384 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

124 0 0
2

Saving state trong Android

185 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

52 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

456 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

1.3K 2 2
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

1.1K 1 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

1.4K 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

84 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

149 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

3.1K 5 0
1

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

501 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

143 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

485 2 0
9

Navigation architecture component phần I

255 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

105 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

124 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

139 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

824 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

729 0 0
1

Android Architecture