Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Mô hình MVI - Android Tutorial for Beginners

291 1 0
1

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

733 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

139 0 0
2

Saving state trong Android

480 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

103 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

930 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

2.6K 2 2
4

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

1.9K 1 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

2.7K 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

126 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

180 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

6.6K 5 0
0

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

1.1K 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

206 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

907 2 0
9

Navigation architecture component phần I

522 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

163 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

183 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

226 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.1K 0 0
2

Android Architecture