Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Mô hình MVI - Android Tutorial for Beginners

153 1 0
1

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

538 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

134 0 0
2

Saving state trong Android

302 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

74 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

701 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

2.0K 2 2
4

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

1.6K 1 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

2.2K 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

105 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

170 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

4.9K 5 0
1

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

781 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

182 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

659 2 0
9

Navigation architecture component phần I

399 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

137 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

167 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

177 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.0K 0 0
2

Android Architecture