Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

175 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

109 0 0
2

Saving state trong Android

78 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

40 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

260 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

432 1 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

358 1 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

482 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

67 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

128 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

927 2 0
1

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

289 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

73 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

252 1 0
8

Navigation architecture component phần I

127 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

76 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

93 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

104 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

585 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

451 0 0
1

Android Architecture