Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

301 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

122 0 0
2

Saving state trong Android

141 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

48 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

363 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

951 2 1
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

809 1 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

1.0K 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

76 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

141 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

2.1K 4 0
2

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

380 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

111 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

377 1 0
8

Navigation architecture component phần I

170 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

91 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

115 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

122 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

718 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

609 0 0
1

Android Architecture