Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Saving state trong Android

20 0 0
0

Android Architecture Components : Room

25 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

100 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

212 1 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

139 1 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

172 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

53 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

101 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

291 1 0
1

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

211 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

59 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

155 0 0
6

Navigation architecture component phần I

68 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

61 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

78 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

83 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

387 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

316 0 0
1

Android - Architecture: Giao tiếp giữa Viewmodel/Presenter và View

125 0 0
4

[Android] Kết hợp Room Database và Rxjava (Phan 2)

99 0 0
1

Android Architecture