Android Architecture

Tương Tác Với Cơ Sở Dữ Liệu Lớn Mà Không Lãng Phí Tài Nguyên Của Thiết Bị

56 0 0
2

Căn bản về Android Navigation Components

107 0 0
2

Tạo Animation với MotionLayout trong Android

121 1 0
1

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

110 1 0
1

Giới thiệu Firebase ML Kit cho Android

222 1 3
3

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

708 10 0
11

NonNull LiveData với Kotlin extension

70 1 1
0

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

116 1 0
1

Architecting Android...The clean way?

139 2 0
9

Architecture Components - Paging Library

227 0 0
0

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 2)

150 1 0
1

Android Architecture Components - Saving UI States

195 0 0
1

MVI for Reactive programming in Android (P1)

179 2 0
6

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 3)

244 0 0
2

Lưu trữ dữ liệu an toàn trên Android

259 1 0
2

Android Architecture Components - ViewModel

268 0 0
2

Android - LiveData

669 2 2
14

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 2)

261 1 0
3

Reactive Extensions - một vài thứ quan trọng trước khi bắt đầu

263 0 0
0

Android Architecture Components - Live Data

1139 1 1
4

Android Architecture