Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

208 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

113 0 0
2

Saving state trong Android

91 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

42 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

298 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

574 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

488 1 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

653 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

67 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

132 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

1.3K 3 0
1

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

315 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

77 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

280 1 0
8

Navigation architecture component phần I

138 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

78 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

102 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

109 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

624 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

488 0 0
1

Android Architecture