Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Mô hình MVI - Android Tutorial for Beginners

226 1 0
1

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

638 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

136 0 0
2

Saving state trong Android

400 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

89 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

805 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

2.3K 2 2
4

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

1.8K 1 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

2.5K 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

118 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

172 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

5.6K 5 0
0

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

944 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

198 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

772 2 0
9

Navigation architecture component phần I

472 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

156 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

176 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

189 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.1K 0 0
2

Android Architecture