Android Architecture

Android Architecture

Sort by: Newest posts

Single activity android là gì ? Đã đến lúc thay đổi kiến trúc Android sang single activity ?

470 1 0
1

Thao tác điều hướng mới trong Android Q

129 0 0
2

Saving state trong Android

252 0 0
-1

Android Architecture Components : Room

62 0 0
0

Chọn hình ảnh từ Camera/Gallery với function Crop trong Android

570 2 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

1.8K 2 2
4

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

1.4K 1 0
1

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 2: Model

1.9K 1 0
1

Android Architecture Components : Paging Library

96 0 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

162 0 0
2

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 1: Giới thiệu

4.2K 5 0
1

Android Architecture - Tại sao chọn MVVM hơn là MVP

640 1 0
5

6 Bước để đến gần hơn với Room

164 0 0
2

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Navigation Component Android

579 2 0
9

Navigation architecture component phần I

326 0 0
1

Android - Architecture Components: ViewModel

122 2 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

146 1 0
1

[Android] Xử lý vòng đời với Lifecycle-Aware Components

153 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

947 0 0
2

8 cách để giảm dung lượng file APK ứng dụng Android

874 0 0
2

Android Architecture