Nguyen Huy Quyet

@huyquyet

Report

Sử dụng DiffUtil và ListAdapter trong RecycletView

82 1 0
4

Contact in Android Part II

14 0 0
0

Contact in Android

76 0 0
1

Room Database kết hợp với Live Data trong Android

196 2 4
1

Lifecycle Aware Data Loading with Architecture Components

93 1 0
2

Custom view trong Android

244 0 0
0

Animate trong Android

135 0 0
1

Android: Xử lý ảnh đơn giản và nhanh chóng với RenderScript

289 2 0
3

SurfaceView và TextureView trong Android

755 0 0
1

Click link trong TextView

303 0 0
2

Singleton in Kotlin

498 0 0
1

Xây dựng úng dụng chát đơn giản bằng RecyclerView

312 1 0
4

Quản lý Activity đang hoạt động hay chạy nền trong Android

455 0 0
2

Tổng quan về Kotlin, "Swift của lập trình viên Android"

434 2 0
2

7 Steps To Room

316 0 0
0

Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn tài nguyên với Concat() trong RxJava

397 1 0
1

RESTful Services: Tóm tắt về HTTP

715 1 0
2

Serializable và Parcelable trong Android

958 2 0
2

RxJava 2 và Retrofit trong ứng dụng Android

5.8K 4 2
5

Zip() và Merge() trong RxJava

1.2K 1 0
4