fragment

fragment

Sort by: Newest posts

[Android] 7 sai lầm phổ biến dễ mắc phải với Fragment

131 2 0
5

GraphQL Fragment

94 0 0
1

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

808 6 4
1

Communicate between 2 Fragments in a Activity

568 0 1
3

Giới thiệu về Fragment

1.9K 3 5
5

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

498 1 0
3

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

2.2K 2 0
3

Xây dựng base class Activity, Fragment

1.6K 1 0
4

[Android] Xử lý "Orientation changes"

5.2K 2 0
12

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

6.5K 5 8
6

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

8.6K 4 0
12

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

1.7K 1 0
3

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

1.1K 0 0
1

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

262 0 0
0

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

4.0K 0 1
3