fragment

fragment

Sort by: Newest posts

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

370 6 4
1

Communicate between 2 Fragments in a Activity

276 0 1
2

Giới thiệu về Fragment

590 3 5
4

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

315 1 0
3

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

1.2K 2 0
3

Xây dựng base class Activity, Fragment

905 1 0
1

[Android] Xử lý "Orientation changes"

3.7K 2 0
11

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

5.0K 5 7
5

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

6.8K 4 0
12

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

1.4K 1 0
3

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

994 0 0
1

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

192 0 0
0

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

3.3K 0 1
3