fragment

fragment

Sort by: Newest posts
Avatar

【Android Studio】Phương pháp implement và transit Fragment

43 0 0
-3
Avatar

[Android] 7 sai lầm phổ biến dễ mắc phải với Fragment

183 3 0
7
Avatar

GraphQL Fragment

171 0 0
1
Avatar

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

901 7 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Communicate between 2 Fragments in a Activity

642 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Fragment

2.3K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

540 1 0
3
Avatar

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

2.5K 2 0
3
Avatar

Xây dựng base class Activity, Fragment

1.7K 1 0
4
Avatar

[Android] Xử lý "Orientation changes"

5.6K 3 0
13
Avatar

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

7.0K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

9.1K 4 0
12
Avatar

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

1.7K 1 0
3
Avatar

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

1.2K 0 0
1
Avatar

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

286 0 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

4.3K 0 1
 • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.