fragment

fragment

Sort by: Newest posts
Avatar

【Android Studio】Phương pháp implement và transit Fragment

221 0 0
-3
Avatar

[Android] 7 sai lầm phổ biến dễ mắc phải với Fragment

650 5 0
9
Avatar

GraphQL Fragment

1.1K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

1.5K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Communicate between 2 Fragments in a Activity

1.3K 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Fragment

5.4K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

865 1 0
3
Avatar

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

4.7K 2 0
3
Avatar

Xây dựng base class Activity, Fragment

3.2K 1 0
5
Avatar

[Android] Xử lý "Orientation changes"

8.9K 3 0
14
Avatar

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

9.5K 6 8
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

12.3K 4 0
14
Avatar

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

2.1K 1 0
3
Avatar

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

1.7K 0 0
1
Avatar

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

450 0 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

5.7K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.