fragment

Sort by: Newest posts

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

59 0 0
2

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

121 0 0
2

Xây dựng base class Activity, Fragment

120 0 0
1

[Android] Xử lý "Orientation changes"

1.2K 1 0
8

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

2.8K 5 7
4

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

2.7K 4 0
9

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

947 1 0
1

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

694 0 0
1

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

108 0 0
0

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

2.0K 0 1
2