fragment

fragment

Sort by: Newest posts

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

45 3 0
0

Communicate between 2 Fragments in a Activity

78 0 1
0

Giới thiệu về Fragment

122 3 1
3

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

152 1 0
3

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

549 1 0
3

Xây dựng base class Activity, Fragment

425 1 0
2

[Android] Xử lý "Orientation changes"

2.1K 1 0
8

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

3.8K 5 7
5

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

4.8K 4 0
11

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

1.1K 1 0
2

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

821 0 0
1

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

138 0 0
0

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

2.6K 0 1
3