fragment

fragment

Sort by: Newest posts

GraphQL Fragment

38 0 0
0

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

624 6 4
1

Communicate between 2 Fragments in a Activity

453 0 1
3

Giới thiệu về Fragment

1.3K 3 5
5

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

437 1 0
3

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

1.8K 2 0
3

Xây dựng base class Activity, Fragment

1.3K 1 0
4

[Android] Xử lý "Orientation changes"

4.7K 2 0
12

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

5.9K 5 8
5

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

7.9K 4 0
12

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

1.6K 1 0
3

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

1.0K 0 0
1

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

232 0 0
0

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

3.7K 0 1
3