fragment

fragment

Sort by: Newest posts
Avatar

【Android Studio】Phương pháp implement và transit Fragment

126 0 0
-3
Avatar

[Android] 7 sai lầm phổ biến dễ mắc phải với Fragment

393 4 0
9
Avatar

GraphQL Fragment

715 0 0
3
Avatar

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

1.3K 7 4
Avatar

Communicate between 2 Fragments in a Activity

1.1K 0 1
  • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Fragment

4.3K 4 5
Avatar

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

709 1 0
3
Avatar

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

3.8K 2 0
3
Avatar

Xây dựng base class Activity, Fragment

2.7K 1 0
5
Avatar

[Android] Xử lý "Orientation changes"

7.7K 3 0
13
Avatar

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

9.1K 6 8
Avatar

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

11.3K 4 0
14
Avatar

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

2.0K 1 0
3
Avatar

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

1.5K 0 0
1
Avatar

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

392 0 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

5.3K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.