fragment

fragment

Sort by: Newest posts

Giao tiếp giữa fragments và activity sử dụng Viewmodel

189 6 2
1

Communicate between 2 Fragments in a Activity

128 0 1
1

Giới thiệu về Fragment

279 3 5
4

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 2)

225 1 0
3

Android Fragments: Các câu hỏi và các lỗi thường gặp :))

870 2 0
2

Xây dựng base class Activity, Fragment

621 1 0
1

[Android] Xử lý "Orientation changes"

2.9K 2 0
11

Truyền dữ liệu giữa các fragments bằng interface

4.3K 5 7
5

ViewPager - Giữ trạng thái của Fragment

5.9K 4 0
11

Difference between FragmentPagerAdapter and FragmentStatePagerAdapter, getSupportFragmentManager() and getChildFragmentManager()

1.2K 1 0
2

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

908 0 0
1

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

161 0 0
0

Sự khác nhau giữa addFragment và replaceFragment trong Android

2.9K 0 1
3