Service

Service

Sort by: Newest posts

Android AIDL

162 0 0
1

Service trong android

82 1 0
3

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 2)

351 0 0
9

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 1)

905 6 12
21

Android Interface Definition Language (AIDL)

1.2K 6 1
13

Khi nào 1 service (Bound service) bị hủy

136 0 5
4

Làm quen với Service trong android

861 1 0
0

Tổng quan Service trong Android

6.7K 12 2
35

10 điều có thể bạn chưa biết về Service trong Android

753 3 0
5

Basic design patterns in Ruby on Rails

419 1 0
3

Cùng phân biệt sự khác nhau về đa tiến trình trong Android : Thread, Handler, Asyntask, Service, IntentService

2.7K 7 0
7