Service

Service trong android

52 1 0
3

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 2)

166 0 0
8

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 1)

525 6 12
20

Android Interface Definition Language (AIDL)

748 6 1
12

Khi nào 1 service (Bound service) bị hủy

128 0 5
4

Làm quen với Service trong android

389 1 0
0

Tổng quan Service trong Android

3.5K 9 0
27

10 điều có thể bạn chưa biết về Service trong Android

457 3 0
5

Basic design patterns in Ruby on Rails

308 1 0
3

Cùng phân biệt sự khác nhau về đa tiến trình trong Android : Thread, Handler, Asyntask, Service, IntentService

2.3K 7 0
7