Service

Service

Sort by: Newest posts

Android AIDL

391 1 0
1

Service trong android

154 4 0
6

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 2)

670 0 0
10

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 1)

1.1K 6 12
21

Android Interface Definition Language (AIDL)

1.9K 7 2
15

Khi nào 1 service (Bound service) bị hủy

147 0 5
4

Làm quen với Service trong android

1.3K 1 0
1

Tổng quan Service trong Android

10.1K 13 3
45

10 điều có thể bạn chưa biết về Service trong Android

1.0K 3 0
5

Basic design patterns in Ruby on Rails

589 1 0
3

Cùng phân biệt sự khác nhau về đa tiến trình trong Android : Thread, Handler, Asyntask, Service, IntentService

3.0K 8 0
8