Service

Sort by: Newest posts

Android AIDL

70 0 0
1

Service trong android

61 1 0
3

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 2)

230 0 0
8

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 1)

702 6 12
20

Android Interface Definition Language (AIDL)

965 6 1
12

Khi nào 1 service (Bound service) bị hủy

131 0 5
4

Làm quen với Service trong android

532 1 0
0

Tổng quan Service trong Android

4.7K 11 0
31

10 điều có thể bạn chưa biết về Service trong Android

575 3 0
5

Basic design patterns in Ruby on Rails

355 1 0
3

Cùng phân biệt sự khác nhau về đa tiến trình trong Android : Thread, Handler, Asyntask, Service, IntentService

2.5K 7 0
7