Service

Service

Sort by: Newest posts

Android AIDL

498 1 0
2

Service trong android

199 4 0
6

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 2)

1.0K 0 0
11

Tìm hiểu về Service trong android (Phần 1)

1.3K 6 12
22

Android Interface Definition Language (AIDL)

2.2K 8 2
18

Khi nào 1 service (Bound service) bị hủy

158 0 5
4

Làm quen với Service trong android

1.6K 2 0
3

Tổng quan Service trong Android

12.0K 16 3
48

10 điều có thể bạn chưa biết về Service trong Android

1.1K 4 0
6

Basic design patterns in Ruby on Rails

675 1 0
3

Cùng phân biệt sự khác nhau về đa tiến trình trong Android : Thread, Handler, Asyntask, Service, IntentService

3.2K 9 0
9