Android

Android

Sort by: Newest posts

Vòng đời của Activity trong ứng dụng Android

7.3K 1 0
1

How to publish Android 3rd party libraries to Bintray

181 2 0
0

Giới thiệu Realm database cho Android

6.8K 2 0
4

Bluetooth trong android

354 1 1
0

Customize MediaPlayer using TextureView

520 0 0
0

Introduction to LeakCanary: How to find memory leaks in your app, and fix them too.

1.3K 4 0
7

OpenCV nhận dạng face Recognition

9.4K 1 2
1

Tìm hiểu Android M

77 0 0
0

New API Camera2 in Android (Part II) Take photo

538 1 0
0

Hướng dẫn căn bản sử dụng Digits Twitter để đăng nhập vào ứng dụng qua số điện thoại phần 1

325 3 0
3

Kiểm thử ứng dụng tích hợp Facebook login

850 2 0
3

Android: Tìm hiểu về thư viện Xử lý và hiển thị ảnh Fresco

576 1 0
3

PlayFab - Giải pháp lưu dữ liệu để làm ứng dụng, game online

641 1 0
1

Tìm hiểu về intent trong Android

653 1 0
1

[Android] Sử dụng Tool hỗ trợ thiết kế giao diện đa màn hình trong Android.

4.5K 4 4
2

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

4.7K 4 0
5

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 2)

427 1 0
0

Tích hợp cổng thanh toán Paypal vào ứng dụng Android sử dụng PHP, MySQL (Phần 1)

1.7K 3 0
2

Crop ảnh cực đơn giản với SimpleCropView trong Android

311 0 0
1

What's New in Android N and Wear 2.0

73 0 0
0