Hoang Van Tuan

@tuanhv

Report

Cách tối ưu hoá trang chi tiết ứng dụng của bạn trên Google Play Store (Phần 2)

40 1 0
2

Cách tối ưu hoá trang chi tiết ứng dụng của bạn trên Google Play Store (Phần 1)

165 3 0
4

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

146 0 2
-2

Tạo các request API phức tạp với RxJava2 trong Kotlin

244 1 0
2

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

212 3 0
3

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 1)

129 0 0
1

Căn bản về Android Navigation Components

300 2 0
3

Tìm hiểu Android context

426 3 0
3

NonNull LiveData với Kotlin extension

120 2 1
0

Giới thiệu về Constraint Layout 1.1

405 2 2
6

Code Coverage cho Android với Jacoco

442 0 1
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 3)

310 0 0
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 2)

386 1 0
3

Kiểu biến In và Out của Kotlin

289 2 0
1

Tham chiếu function trong Kotlin: sử dụng function như lambda ở mọi nơi

596 0 0
1

Xử lý các vấn đề ProGuard trên Android (Phần 1)

2.5K 4 0
5

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 1)

495 5 0
0

Inject mọi thứ - ViewHolder và Dagger 2 (với Multibinding và AutoFactory)

614 2 1
2

Dagger 2 trong Android - giảm số lượng method

3.9K 3 2
1

Các pattern của bộ tứ (Gang of Four) trong Kotlin

823 3 0
3