Hoang Van Tuan

@tuanhv

Căn bản về Android Navigation Components

107 0 0
2

Tìm hiểu Android context

201 3 0
1

NonNull LiveData với Kotlin extension

70 1 1
0

Giới thiệu về Constraint Layout 1.1

212 2 2
6

Code Coverage cho Android với Jacoco

234 0 1
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 3)

244 0 0
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 2)

261 1 0
3

Kiểu biến In và Out của Kotlin

207 1 0
1

Tham chiếu function trong Kotlin: sử dụng function như lambda ở mọi nơi

330 0 0
1

Xử lý các vấn đề ProGuard trên Android (Phần 1)

1594 3 0
5

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 1)

408 3 0
0

Inject mọi thứ - ViewHolder và Dagger 2 (với Multibinding và AutoFactory)

491 2 1
1

Dagger 2 trong Android - giảm số lượng method

2415 3 1
0

Các pattern của bộ tứ (Gang of Four) trong Kotlin

559 2 0
3

Tại sao chúng ta nên chuyển sang Kotlin

981 4 0
4

Tìm hiểu căn bản về Kotlin

354 1 0
1

Kiến trúc MVVM kết hợp RxJava 2 với Retrofit 2

1849 6 0
3

Kiến trúc MVVM kết hợp RxJava với Retrofit

471 1 0
1

Dependency injection với Dagger 2 - Thiết lập phạm vi (scope)

827 5 0
0

Dependency injection với Dagger 2 - API

996 3 1
3