Hoang Van Tuan

@tuanhv

Report

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

84 0 2
-2

Tạo các request API phức tạp với RxJava2 trong Kotlin

156 1 0
2

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

209 3 0
3

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 1)

127 0 0
1

Căn bản về Android Navigation Components

267 2 0
3

Tìm hiểu Android context

361 3 0
3

NonNull LiveData với Kotlin extension

110 2 1
0

Giới thiệu về Constraint Layout 1.1

337 2 2
6

Code Coverage cho Android với Jacoco

384 0 1
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 3)

287 0 0
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 2)

341 1 0
3

Kiểu biến In và Out của Kotlin

264 1 0
1

Tham chiếu function trong Kotlin: sử dụng function như lambda ở mọi nơi

508 0 0
1

Xử lý các vấn đề ProGuard trên Android (Phần 1)

2.2K 4 0
5

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 1)

473 5 0
0

Inject mọi thứ - ViewHolder và Dagger 2 (với Multibinding và AutoFactory)

578 2 1
2

Dagger 2 trong Android - giảm số lượng method

3.5K 3 2
0

Các pattern của bộ tứ (Gang of Four) trong Kotlin

741 3 0
3

Tại sao chúng ta nên chuyển sang Kotlin

1K 4 0
4

Tìm hiểu căn bản về Kotlin

415 1 0
1