Hoang Van Tuan

@tuanhv

Report

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

112 2 0
3

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 1)

112 0 0
1

Căn bản về Android Navigation Components

174 0 0
2

Tìm hiểu Android context

296 3 0
3

NonNull LiveData với Kotlin extension

103 1 1
0

Giới thiệu về Constraint Layout 1.1

269 2 2
6

Code Coverage cho Android với Jacoco

320 0 1
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 3)

271 0 0
2

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 2)

305 1 0
3

Kiểu biến In và Out của Kotlin

234 1 0
1

Tham chiếu function trong Kotlin: sử dụng function như lambda ở mọi nơi

411 0 0
1

Xử lý các vấn đề ProGuard trên Android (Phần 1)

1.9K 4 0
5

Phát triển Android hiện đại với Kotlin (Phần 1)

447 5 0
0

Inject mọi thứ - ViewHolder và Dagger 2 (với Multibinding và AutoFactory)

534 2 1
1

Dagger 2 trong Android - giảm số lượng method

2.9K 3 2
0

Các pattern của bộ tứ (Gang of Four) trong Kotlin

642 3 0
3

Tại sao chúng ta nên chuyển sang Kotlin

1K 4 0
4

Tìm hiểu căn bản về Kotlin

376 1 0
1

Kiến trúc MVVM kết hợp RxJava 2 với Retrofit 2

1.9K 7 0
3

Kiến trúc MVVM kết hợp RxJava với Retrofit

535 1 0
1