architecture

architecture

Sort by: Newest posts

Nghệ thuật xử lý background job

293 11 6
17

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

303 5 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

735 3 1
7

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

717 3 0
5

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

1.2K 1 0
4

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

949 4 0
8

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

1.4K 5 3
15

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

1.5K 6 1
4

Một mô hình hoạt động cho Microservices

1.7K 3 1
2

BIG DATA - Hadoop setup and attributes

866 0 1
-1

Actor Model

69 0 0
0

BIG DATA - Introduction to BIG DATA about Types, Characteristics & Benefits

518 1 0
0

RESTful Architecture: An Introduction For Beginners

268 0 0
0

What is Microservices Architecture?

179 1 0
0

Pattern - Microservices Architecture

1.0K 3 0
1

Giới thiệu thư viện Highcharts

1.0K 5 0
4

Introduction to Microservices

79 0 0
0