architecture

architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiến Trúc Của PostgreSQL

1.7K 8 0
7
Avatar

Bên Trong Node.js - V8 Chrome Engine

1.0K 5 0
8
Avatar

Cấu trúc mình đang dùng trong các dự án ReactJS và React Native

1.1K 8 0
11
Avatar

Tìm hiểu MYSQL Architecture

2.4K 9 0
9
Avatar

Entity, domain model và DTO - sao nhiều quá vậy?

23.9K 37 5
  • Avatar
  • Avatar
104
Avatar

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

1.6K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

253 1 0
0
Avatar

Design Pattern: Decorator Pattern

704 2 0
1
Avatar

Design Pattern: Prototype Pattern

662 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Mediator Pattern

605 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Adapter Pattern

926 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Iterator Pattern

471 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Strategy Pattern

863 1 0
3
Avatar

Design Pattern: Memento Pattern

1.6K 0 0
1
Avatar

Design Pattern: State Pattern

362 1 0
1
Avatar

Nghệ thuật xử lý background job

4.9K 58 11
  • Avatar
  • Avatar
69
Avatar

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

4.7K 7 0
8
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

17.0K 16 2
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

1.0K 4 0
7
Avatar

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

5.5K 2 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.