architecture

architecture

Sort by: Newest posts

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

64 1 0
0

Design Pattern: Decorator Pattern

418 2 0
1

Design Pattern: Prototype Pattern

347 0 0
1

Design Pattern: Mediator Pattern

375 0 0
1

Design Pattern: Adapter Pattern

320 0 0
1

Design Pattern: Iterator Pattern

240 0 0
1

Design Pattern: Strategy Pattern

643 1 0
3

Design Pattern: Memento Pattern

658 0 0
0

Design Pattern: State Pattern

149 1 0
1

Nghệ thuật xử lý background job

3.0K 48 8
55

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

1.2K 6 0
4

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

2.7K 4 1
10

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

844 3 0
5

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

2.3K 2 0
4

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.3K 5 0
9

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

1.7K 6 3
16

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

2.0K 6 1
4

Một mô hình hoạt động cho Microservices

2.6K 6 1
2

BIG DATA - Hadoop setup and attributes

1.0K 0 1
-1

Actor Model

109 0 0
0