architecture

architecture

Sort by: Newest posts

Entity, domain model và DTO - sao nhiều quá vậy?

740 9 4
12

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

1.0K 3 2
5

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

110 1 0
0

Design Pattern: Decorator Pattern

526 2 0
1

Design Pattern: Prototype Pattern

463 0 0
1

Design Pattern: Mediator Pattern

456 0 0
1

Design Pattern: Adapter Pattern

505 0 0
1

Design Pattern: Iterator Pattern

310 0 0
1

Design Pattern: Strategy Pattern

710 1 0
3

Design Pattern: Memento Pattern

887 0 0
0

Design Pattern: State Pattern

212 1 0
1

Nghệ thuật xử lý background job

3.6K 54 11
62

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

2.3K 6 0
6

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

7.0K 7 1
14

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

929 4 0
7

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

3.2K 2 0
4

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.5K 5 0
9

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

1.9K 6 3
16

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

2.5K 8 2
6

Một mô hình hoạt động cho Microservices

3.4K 7 1
2