architecture

architecture

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu MYSQL Architecture

1.5K 8 0
9

Entity, domain model và DTO - sao nhiều quá vậy?

4.6K 11 4
26

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

1.2K 3 2
5

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

142 1 0
0

Design Pattern: Decorator Pattern

555 2 0
1

Design Pattern: Prototype Pattern

511 0 0
1

Design Pattern: Mediator Pattern

484 0 0
1

Design Pattern: Adapter Pattern

573 0 0
1

Design Pattern: Iterator Pattern

343 0 0
1

Design Pattern: Strategy Pattern

738 1 0
3

Design Pattern: Memento Pattern

996 0 0
0

Design Pattern: State Pattern

246 1 0
1

Nghệ thuật xử lý background job

3.9K 54 11
63

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

2.8K 6 0
6

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

9.3K 8 2
17

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

956 4 0
7

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

3.7K 2 0
4

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.6K 5 0
9

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

2.0K 6 3
16

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

2.7K 9 2
6