architecture

architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu MYSQL Architecture

1.6K 8 0
9
Avatar

Entity, domain model và DTO - sao nhiều quá vậy?

8.1K 12 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

1.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

166 1 0
0
Avatar

Design Pattern: Decorator Pattern

582 2 0
1
Avatar

Design Pattern: Prototype Pattern

557 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Mediator Pattern

516 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Adapter Pattern

629 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Iterator Pattern

363 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Strategy Pattern

756 1 0
3
Avatar

Design Pattern: Memento Pattern

1.0K 0 0
1
Avatar

Design Pattern: State Pattern

267 1 0
1
Avatar

Nghệ thuật xử lý background job

4.1K 55 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
65
Avatar

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

3.2K 6 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

11.0K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

984 4 0
7
Avatar

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

4.0K 2 0
4
Avatar

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.7K 5 0
9
Avatar

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

2.1K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

2.9K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.