architecture

architecture

Sort by: Newest posts

Design Pattern: Decorator Pattern

283 2 0
1

Design Pattern: Prototype Pattern

256 0 0
1

Design Pattern: Mediator Pattern

294 0 0
1

Design Pattern: Adapter Pattern

219 0 0
1

Design Pattern: Iterator Pattern

198 0 0
1

Design Pattern: Strategy Pattern

576 1 0
3

Design Pattern: Memento Pattern

524 0 0
1

Design Pattern: State Pattern

80 0 0
1

Nghệ thuật xử lý background job

1.8K 23 8
27

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

642 5 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

1.1K 3 1
8

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

773 3 0
5

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

1.7K 1 0
4

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.1K 5 0
8

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

1.5K 5 3
16

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

1.7K 6 1
4

Một mô hình hoạt động cho Microservices

2.0K 5 1
2

BIG DATA - Hadoop setup and attributes

939 0 1
-1

Actor Model

79 0 0
0

BIG DATA - Introduction to BIG DATA about Types, Characteristics & Benefits

563 1 0
0