architecture

architecture

Sort by: Newest posts

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

937 3 2
5

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

93 1 0
0

Design Pattern: Decorator Pattern

485 2 0
1

Design Pattern: Prototype Pattern

412 0 0
1

Design Pattern: Mediator Pattern

419 0 0
1

Design Pattern: Adapter Pattern

429 0 0
1

Design Pattern: Iterator Pattern

285 0 0
1

Design Pattern: Strategy Pattern

684 1 0
3

Design Pattern: Memento Pattern

817 0 0
0

Design Pattern: State Pattern

189 1 0
1

Nghệ thuật xử lý background job

3.4K 53 10
61

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

2.0K 6 0
5

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

5.3K 7 1
13

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

904 3 0
6

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

2.9K 2 0
4

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.5K 5 0
9

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

1.9K 6 3
16

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

2.4K 8 2
6

Một mô hình hoạt động cho Microservices

3.2K 7 1
2

BIG DATA - Hadoop setup and attributes

1.1K 0 1
-1