architecture

architecture

Sort by: Newest posts

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

40 1 0
0

Design Pattern: Decorator Pattern

380 2 0
1

Design Pattern: Prototype Pattern

310 0 0
1

Design Pattern: Mediator Pattern

344 0 0
1

Design Pattern: Adapter Pattern

267 0 0
1

Design Pattern: Iterator Pattern

223 0 0
1

Design Pattern: Strategy Pattern

607 1 0
3

Design Pattern: Memento Pattern

590 0 0
0

Design Pattern: State Pattern

121 1 0
1

Nghệ thuật xử lý background job

2.4K 40 8
47

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

935 5 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

1.4K 3 1
8

Tìm hiểu kiến trúc hệ thống của Spectrum - một dự án mã nguồn mở với NodeJS và GraphQL

807 3 0
5

[ReactNative] React Native hoạt động như thế nào ?

2.0K 2 0
4

Một số lời khuyên về Model-View-Presenter trong Android

1.2K 5 0
8

[Android Jetpack] Schedule tasks with WorkManager

1.6K 5 3
16

Node JS Architecture – Single Threaded Event Loop

1.9K 6 1
4

Một mô hình hoạt động cho Microservices

2.3K 5 1
2

BIG DATA - Hadoop setup and attributes

988 0 1
-1

Actor Model

98 0 0
0