architecture

architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu về Microservices Architecture

3.7K 75 31
  • Avatar
  • Avatar
79
Avatar

Notes kỹ năng lập trình của Level 0 đến Level 6 (Không quảng cáo)

249 6 0
1
Avatar

So sánh giữa kiến trúc Microservice và Monolithic

383 1 0
3
Avatar

Kiến Trúc Của PostgreSQL

5.3K 9 0
9
Avatar

Bên Trong Node.js - V8 Chrome Engine

2.3K 7 1
  • Avatar
13
Avatar

Cấu trúc mình đang dùng trong các dự án ReactJS và React Native

1.6K 9 0
11
Avatar

Tìm hiểu MYSQL Architecture

4.1K 9 0
11
Avatar

Entity, domain model và DTO - sao nhiều quá vậy?

52.9K 72 9
  • Avatar
  • Avatar
205
Avatar

Tách riêng logic và UI trong ứng dụng React Native bằng React Hook

2.1K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Tích hợp kiến trúc Service-Oriented trong Swift 5

356 1 0
0
Avatar

Design Pattern: Decorator Pattern

837 2 0
1
Avatar

Design Pattern: Prototype Pattern

830 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Mediator Pattern

701 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Adapter Pattern

1.6K 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Iterator Pattern

534 0 0
1
Avatar

Design Pattern: Strategy Pattern

1.0K 1 0
3
Avatar

Design Pattern: Memento Pattern

1.8K 0 0
2
Avatar

Design Pattern: State Pattern

479 1 0
1
Avatar

Nghệ thuật xử lý background job

8.2K 71 11
  • Avatar
  • Avatar
86
Avatar

Elasticsearch: cách tổ chức dữ liệu

6.7K 7 0
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.