Android

Android

Sort by: Newest posts

Navigation Components

54 3 0
3

Kotlin có Nothing còn Java thì "không có gì"

129 4 0
5

Packing the Room: Tạo trước cơ sở dữ liệu với chỉ một method

40 1 0
2

Giới thiệu về MotionLayout (Part 1)

44 1 0
-2

Setup thư viện OpenCV trên Android studio cho người mới

66 0 0
1

Clean Architecture và cách áp dụng trong android

227 6 6
20

Collections and sequences trong Kotlin

32 0 0
0

Android MVP architecture

76 0 0
0

Chuyển một dự án Android sang Kotlin

52 0 1
0

Saving state trong Android

43 0 0
-1

Eager vs. Lazy trong RxJava

34 0 0
1

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

50 4 0
5

Làm quen với Android Widgets

34 0 0
2

Sử dụng Flow trong android, tạm biệt LinearLayout

93 2 0
6

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

55 0 0
2

Kotlin Basic

36 0 0
3

Tìm hiểu về In-App update của Android

37 0 1
2

Kotlin - Need to know - part 1

35 0 0
2

EventBus

47 0 0
2

Flutter - Sử dụng WebViews

37 0 0
0