Android

Android

Sort by: Newest posts

Đa ngôn ngữ trong Android

288 0 0
0

Android Five Stars Library - Form đánh giá trong Android

197 0 0
2

Font Awesome

302 2 0
2

Cùng học RxJava, phần 3: Core Operators

4.4K 23 16
29

Permission trong Android (Part 3): Các chú ý khi yêu cầu cấp quyền

611 0 0
0

Cơ bản về RxAndroid (Phần 2)

1.6K 2 0
2

MediaEffects với OpenGL ES

297 0 0
0

Tại sao khái niệm hướng đối tượng lại là đồ bỏ đi?

2.8K 10 1
5

Xử Lý Đa Tiến Trình Trong Android Bằng AsyncTask

9.0K 3 0
3

Cách truyền RealmObject qua Intent

128 0 2
0

Những điều khó khăn khi tham gia dự án maintain hay vào giữa chừng

1.7K 2 0
4

Tích hợp quảng cáo Admob vào app Android

3.7K 0 0
1

SparseArray vs HashMap

995 0 0
0

Những thú vị khi bạn sử dụng Jack compiler

312 1 0
0

Android working with Card View and Recycler View

1.4K 1 0
0

Mở đầu về Firebase Cloud Messaging

1.6K 3 0
0

Giới thiệu thư viện AndroidAnnotation

567 0 1
1

How to collaboration with opensource project

100 2 0
3

Cross Platform Mobile Development

126 0 0
0

Sử dụng Monkop trong test các ứng dụng Android

184 0 0
2