Android

Sort by: Newest posts

Andorid NDK - C++ trên Android

2.6K 2 0
3

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

678 3 0
0

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

638 0 0
0

Giới thiệu Fragment trong Android

3.9K 0 0
5

[Android TV] Phần 3: Xây dựng bố cục cho TV app

232 0 0
0

Làm app android từ css, html và js bằng PhoneGap

5.4K 0 2
0

UDP Android client and Rails server

348 1 0
1

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 1)

473 4 0
2

Load ảnh trong Android với Universal Image Loader

1.6K 2 0
3

Custom ModelLoader in Glide with custom OkHttpUrlLoader

165 2 0
0

[Smaller APK part 3]Removing unused resources

109 2 0
1

Tìm hiểu về Data Binding trong Android – Phần 1

462 1 2
2

Performance tip trong Android

390 2 0
0

Tổng quan Google I/O 2016

154 0 0
0

Những điểm mới của Android: N-release, thực tế ảo, Android studio 2.2 và hơn thế nữa

183 0 0
1

UNITY CLOUD BUILD

289 0 0
0

Code hiệu quả hơn với tính năng Live Template của Android Studio

747 2 0
6

Giới thiệu về thư viện load ảnh Glide và so sánh với thư viện Picasso

3.1K 1 0
2

Làm thế nào để bảo mật một ứng dụng Android

701 3 0
1

Android Getting Started with Material Design

663 2 0
2