Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts

DataStore - API mới thay thế hoàn toàn SharePreferences

289 0 0
4

Android demo app: Code một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ sử dụng MVVM và Jetpack cơ bản

75 0 0
0

Navigation Component 1 cách giải quyết tốt cho việc chuyển đổi screen

73 0 3
4

Dependency injection with Hilt

250 0 0
1

Giới thiệu về Constraint Layout 2.0

357 2 2
4

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

236 1 2
2

Android CameraX - Extensions

208 0 0
2

Tìm hiểu về Navigation Component

336 0 0
2

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

326 1 0
2

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

265 0 1
3

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

840 2 1
6

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

893 1 0
1

Navigation Architect- trong Android JetPack

139 0 0
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

223 0 0
2

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

271 3 0
5

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

257 2 1
4

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

579 0 0
3

Chuyển đổi ứng dụng Android của bạn sang sử dụng Jetpack

798 1 0
0

CameraX trong Android Jetpack

882 0 0
0

CameraX - Jetpack Support Library

186 2 0
4

Android Jetpack