Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

69 1 0
1

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

52 0 1
2

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

76 0 1
4

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

88 0 0
0

Navigation Architect- trong Android JetPack

39 0 0
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

95 0 0
2

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

72 4 0
5

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

173 2 1
4

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

160 0 0
3

Chuyển đổi ứng dụng Android của bạn sang sử dụng Jetpack

293 1 0
0

CameraX trong Android Jetpack

245 0 0
0

CameraX - Jetpack Support Library

104 2 0
4

WorkManager Basics

83 1 0
2

Android JetPack Series - Chapter 1 - WorkManager

182 0 0
1

Tìm hiểu về WorkManager trong Android

1.2K 2 1
2

Android Room Persistence Library

351 0 0
2

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

232 5 0
3

AndroidX! bạn đã dùng nó chưa???

4.9K 1 0
13

Android Jetpack - Emoji Compatibility

131 2 0
2

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

1.5K 7 1
11

Android Jetpack