Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts

Dependency injection with Hilt

197 0 0
1

Giới thiệu về Constraint Layout 2.0

294 2 2
4

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

218 1 2
2

Android CameraX - Extensions

194 0 0
2

Tìm hiểu về Navigation Component

221 0 0
2

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

287 1 0
2

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

246 0 1
3

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

759 2 1
6

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

674 1 0
1

Navigation Architect- trong Android JetPack

123 0 0
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

195 0 0
2

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

228 3 0
5

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

235 2 1
4

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

490 0 0
3

Chuyển đổi ứng dụng Android của bạn sang sử dụng Jetpack

707 1 0
0

CameraX trong Android Jetpack

778 0 0
0

CameraX - Jetpack Support Library

170 2 0
4

WorkManager Basics

177 1 0
2

Android JetPack Series - Chapter 1 - WorkManager

417 0 0
3

Android Room Persistence Library

564 0 0
2

Android Jetpack