Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts

Android CameraX - Extensions

39 0 0
0

Tìm hiểu về Navigation Component

38 0 0
1

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

100 1 0
1

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

82 0 1
2

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

133 0 1
4

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

149 1 0
0

Navigation Architect- trong Android JetPack

55 0 0
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

106 0 0
2

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

95 4 0
5

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

180 2 1
4

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

202 0 0
3

Chuyển đổi ứng dụng Android của bạn sang sử dụng Jetpack

361 1 0
0

CameraX trong Android Jetpack

314 0 0
0

CameraX - Jetpack Support Library

109 2 0
4

WorkManager Basics

98 1 0
2

Android JetPack Series - Chapter 1 - WorkManager

221 0 0
1

Tìm hiểu về WorkManager trong Android

1.4K 2 1
3

Android Room Persistence Library

400 0 0
2

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

243 5 0
3

AndroidX! bạn đã dùng nó chưa???

5.5K 1 0
14

Android Jetpack