Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts
Avatar

Hilt đã ổn định - DI dễ dàng hơn trong Android

348 1 0
1
Avatar

Hiểu Navigation cơ bản trong Android thông qua Demo App !!!

509 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

378 1 0
4
Avatar

What's new in Jetpack?

281 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Proto DataStore - Lưu các object dễ dàng hơn ở local với Protocol Buffer và DataStore

781 1 0
0
Avatar

Tăng tốc độ khởi động ứng dụng với Jetpack StartUp Library

240 2 0
4
Avatar

DataStore - API mới thay thế hoàn toàn SharePreferences

942 4 0
6
Avatar

Android demo app: Code một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ sử dụng MVVM và Jetpack cơ bản

557 3 0
3
Avatar

Navigation Component 1 cách giải quyết tốt cho việc chuyển đổi screen

866 0 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Dependency injection with Hilt

686 0 0
1
Avatar

Giới thiệu về Constraint Layout 2.0

691 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

370 3 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Android CameraX - Extensions

346 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Navigation Component

889 1 0
3
Avatar

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

919 1 0
2
Avatar

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

1.4K 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

1.5K 4 1
 • Avatar
6
Avatar

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

4.4K 1 1
 • Avatar
6
Avatar

Navigation Architect- trong Android JetPack

236 0 0
1
Avatar

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

461 0 0
2

Android Jetpack


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.