Nghi Can

@nghicv.57

Một số cách lưu secrets key trong android

Android Lifecycle

111 1 0
1

Recyclerview sử dụng sao cho hiệu quả

202 0 0
1

Tạo shimmer effect view

135 0 0
0

Cùng tìm hiểu về Firebase Cloud Firestore

300 1 0
-1

Chức năng search với RxJava.

96 1 0
2

Upload file cùng với json sử dụng retrofit2

83 0 0
0

Create a task to run in an Interval

128 0 0
1

Lợi ích từ việc sử dụng ConstraintLayout

86 0 0
0

Sử dụng Room Persistence Library trong android

529 0 0
0

Custom view trong android

610 0 0
0

Tìm hiểu về data binding trong android

251 0 0
0

Quay bản đồ google map theo hướng thiết bị khi di chuyển.

435 0 0
0

Tìm hiểu về Sensor trong android

415 0 0
1

Gestures trong android

328 0 0
1

Ví dụ về OpenGL ES trong android

379 0 0
-1

OpenGL ES trong android (phần 1)

475 0 0
0

Giới thiệu thư viện AndroidAnnotation

Transferring Data Using Sync Adapters in android

377 1 0
0

Annotation, sử dụng annotation với reflection trong java

1108 1 0
1