Android

Android

Sort by: Newest posts

Permission trong Android (Part 2) - Yêu cầu cấp quyền khi ứng dụng đang chạy

2.3K 2 0
0

[Android] Chỉnh sửa ảnh với Effect

229 1 0
0

Làm việc với Firebase Realtime Database

16.6K 7 1
11

Broadcast Receiver Trong Android

1.2K 2 0
0

BroadcastReceiver Trong Android

344 0 0
0

Cùng học RxJava, phần 2: Threading concept

7.0K 26 13
37

Design Pattern - Factory Pattern (Part 2)

10.8K 4 2
9

Permission trong Android (Part 1) - Khai báo các quyền (permission) cho ứng dụng

1.5K 0 0
0

Ripple Animation - Hiệu ứng gợn sóng

1.7K 4 1
2

Hướng dẫn tạo Custom View trong Android

3.4K 2 0
2

Giới thiệu Facebook Rebound

269 1 0
0

Cơ bản về RxAndroid

4.5K 2 3
6

Android với xác thực SMS tương tự ứng dụng WhatsApp - Phần 2

382 2 0
0

Firebase Cloud Messaging Tutorial for Android

1.0K 0 0
0

10 tip trick thú vị dạng có thể bạn chưa biết của Android Studio

245 3 0
0

Camera2 - Android

2.0K 2 0
0

Bên trong file APK có gì?

1.5K 2 0
0

Tạo một Notification cho Wearables

88 1 0
0

Unity 5 và Unreal Engine 4

3.5K 0 1
1

Bắt đầu vời Google Maps API cho Android

2.7K 0 0
0