+1

Android Data Binding và Live Data

Chào các bạn, hôm nay mình xin phép được nói tiếp câu chuyện về Android Data Binding, sau khi đã biết cách sửa để data binding có thể chạy với Kotlin ở bài Android Data Binding với Kotlin thì nếu bạn nào hay mò mẫm tìm hiểu sẽ có ý định thay thế ObservableField của data binding bằng MutableLiveData trong Live Data của Android Architecture Component như ví dụ mình làm sau đây:

Trong ví dụ mình có demo binding 1 chiều và 2 chiều

 • binding 1 chiều là khi nhấn button thì sẽ lấy time hiện tại set cho biến timeMutableLiveData và mong muốn sẽ hiển thị lên text view thứ nhất

 • binding 2 chiều là khi nội dung edit text thay đổi thì text view thứ hai cũng sẽ tự động hiển thị theo nội dung mới.

NewTaskActivity.kt

package com.quanda.ui

import android.arch.lifecycle.MutableLiveData
import android.databinding.DataBindingUtil
import android.os.Bundle
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import com.quanda.R
import com.quanda.databinding.ActivityNewTaskBinding
import java.util.*

class NewTaskActivity : AppCompatActivity() {

  lateinit var binding: ActivityNewTaskBinding
  var time = MutableLiveData<String>()
  var content = MutableLiveData<String>()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_new_task)
    binding.apply {
      view = this@NewTaskActivity
      buttonShowTime.setOnClickListener {
        time.value = Date().toString()
      }
    }
  }

}

activity_new_task.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <data>
    <variable
      name="view"
      type="com.quanda.ui.NewTaskActivity"
      />
  </data>
  <android.support.v7.widget.LinearLayoutCompat
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    >

    <android.support.v7.widget.AppCompatTextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="Current time"
      android:text="@{ view.time }"
      />

    <android.support.v7.widget.AppCompatButton
      android:id="@+id/button_show_time"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:text="show current time"
      />

    <View
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="1dp"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="@android:color/black"
      />

    <android.support.v7.widget.AppCompatEditText
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:hint="input text"
      android:text="@={ view.content }"
      />

    <android.support.v7.widget.AppCompatTextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:hint="Inputted content"
      android:text="@{ view.content }"
      />

  </android.support.v7.widget.LinearLayoutCompat>
</layout>

Tuy nhiên data binding ở đây không hề chạy như mình muốn. Thử tìm kiếm nguyên nhân một số nơi và mình đã có câu trả lời như sau, bạn cần thêm đoạn code này để config cho data binding:

  binding.setLifecycleOwner(this@NewTaskActivity)

Và đoạn code đầy đủ sẽ như sau

  binding.apply {
      setLifecycleOwner(this@NewTaskActivity)
      view = this@NewTaskActivity
      buttonShowTime.setOnClickListener {
        time.value = Date().toString()
      }
    }

Như vậy là xong, data binding hoạt động với live data như một phép màu.

Bài của mình đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo 😄.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.