Android

[Android TV] Phần 3: Xây dựng bố cục cho TV app

227 0 0
0

Làm app android từ css, html và js bằng PhoneGap

5.2K 0 2
0

UDP Android client and Rails server

339 1 0
1

Những dấu chân của nhân loại trên con đường đến với lập trình hướng đối tượng (phần 1)

462 4 0
2

Load ảnh trong Android với Universal Image Loader

1.6K 2 0
3

Custom ModelLoader in Glide with custom OkHttpUrlLoader

164 2 0
0

[Smaller APK part 3]Removing unused resources

107 2 0
1

Tìm hiểu về Data Binding trong Android – Phần 1

431 1 2
2

Performance tip trong Android

386 2 0
0

Tổng quan Google I/O 2016

153 0 0
0

Những điểm mới của Android: N-release, thực tế ảo, Android studio 2.2 và hơn thế nữa

182 0 0
1

UNITY CLOUD BUILD

285 0 0
0

Code hiệu quả hơn với tính năng Live Template của Android Studio

741 2 0
6

Giới thiệu về thư viện load ảnh Glide và so sánh với thư viện Picasso

3.0K 1 0
2

Làm thế nào để bảo mật một ứng dụng Android

643 3 0
1

Android Getting Started with Material Design

653 2 0
2

[Android] Tạo thanh tìm kiếm theo xu hướng thiết kế phẳng

1.3K 1 1
0

RecyclerView trong Android

9.1K 3 0
4

Sử dụng thư viện ngoài (compact-calendar-view) và tạo todo list với Android

641 1 0
0

Tìm hiểu về Android JSON Parser

823 1 0
0