Software Architecture

Thiết kế scalable React App từ đầu

174 5 3
3

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

501 5 0
3

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

407 8 0
6

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

829 7 0
5

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.3K 15 2
16

From programming language to software architecture

553 8 0
6

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

860 4 0
3

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

152 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

433 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

243 1 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

130 0 0
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2)

198 1 0
1

Kiến trúc dựa trên Component

803 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 1)

260 1 0
1

Clean Architecture

1.1K 6 1
1

Software Architecture