Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

[Software Architect][Biết code] Những kĩ năng cần học (Bài viết #4)

72 0 0
0
Avatar

[Software Architect][Đơn giản hoá vấn đề] Những kĩ năng cần học (Bài viết #3)

83 1 4
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

[Software Architect][Ra quyết định] Những kĩ năng cần học (Bài viết #2)

58 1 0
0
Avatar

[Software Architect][Thiết kế và Kiến trúc] Những kĩ năng cần học (Bài viết #1)

134 2 0
0
Avatar

Backend for frontend (BFF) pattern(2)

862 1 0
2
Avatar

Blockchain layers là gì và các giải pháp mở rộng?

367 2 0
3
Avatar

Cùng mình xây dựng một kiến trúc phần mềm

5.4K 56 11
 • Avatar
 • Avatar
52
Avatar

Golang Design Patterns - Builder. Khởi tạo những đối tượng phức tạp bằng phương pháp step by step

959 3 0
12
Avatar

Golang Design Patterns - Singleton. Pattern mà mọi lập trình viên đều biết đến

963 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Modern Monorepo with Turborepo. Bắt đầu với một project cơ bản từ Turborepo

1.6K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Component Principles - Component Cohesion: Các class nào sẽ thuộc về component nào?

341 0 0
2
Avatar

Component Principles - Component là gì?

288 0 0
2
Avatar

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

4.8K 9 5
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Nguyên tắc thứ năm trong SOLID: The Dependency Inversion Principle

3.6K 2 0
1
Avatar

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

753 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nguyên tắc thứ ba trong SOLID: Liskov Substitution Principle

1.5K 1 1
 • Avatar
9
Avatar

Nguyên tắc thứ hai trong SOLID: Open-Closed Principle

394 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Nguyên tắc thứ nhất trong SOLID: Single Responsibility Principle

710 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

5.7K 2 0
3
Avatar

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

9.4K 29 0
29

Software Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.