Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Nguyên tắc thứ năm trong SOLID: The Dependency Inversion Principle

200 1 0
2
Avatar

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

320 3 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nguyên tắc thứ ba trong SOLID: Liskov Substitution Principle

312 1 1
 • Avatar
9
Avatar

Nguyên tắc thứ hai trong SOLID: Open-Closed Principle

180 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Nguyên tắc thứ nhất trong SOLID: Single Responsibility Principle

285 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

1.1K 2 0
1
Avatar

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

4.2K 15 0
18
Avatar

Microservices hay Monolithic architecture

832 2 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

1.6K 5 1
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

4.8K 12 0
13
Avatar

Kotlin Clean Architecture

883 9 6
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

3.2K 4 0
6
Avatar

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

7.5K 9 0
10
Avatar

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

595 5 0
3
Avatar

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

12.5K 11 0
23
Avatar

Thiết kế scalable React App từ đầu

1.6K 14 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

1.4K 7 1
 • Avatar
7
Avatar

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

1.4K 9 0
8
Avatar

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.7K 18 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

From programming language to software architecture

877 9 0
7

Software Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.