Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

234 3 2
4

Nguyên tắc thứ ba trong SOLID: Liskov Substitution Principle

221 1 1
8

Nguyên tắc thứ hai trong SOLID: Open-Closed Principle

123 2 2
6

Nguyên tắc thứ nhất trong SOLID: Single Responsibility Principle

201 3 1
5

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

525 2 0
0

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

2.9K 11 0
13

Microservices hay Monolithic architecture

590 2 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

941 3 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

2.3K 8 0
8

Kotlin Clean Architecture

661 8 6
12

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

1.8K 3 0
5

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

5.6K 7 0
8

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

416 5 0
3

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

10.5K 9 0
19

Thiết kế scalable React App từ đầu

1.4K 13 6
5

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

977 7 1
7

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

1.2K 9 0
8

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.5K 17 2
19

From programming language to software architecture

830 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

6.8K 8 0
10

Software Architecture