Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Component Principles - Component Cohesion: Các class nào sẽ thuộc về component nào?

102 0 0
1
Avatar

Component Principles - Component là gì?

106 0 0
1
Avatar

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

813 3 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Nguyên tắc thứ năm trong SOLID: The Dependency Inversion Principle

250 2 0
2
Avatar

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

374 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nguyên tắc thứ ba trong SOLID: Liskov Substitution Principle

469 1 1
 • Avatar
9
Avatar

Nguyên tắc thứ hai trong SOLID: Open-Closed Principle

195 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Nguyên tắc thứ nhất trong SOLID: Single Responsibility Principle

326 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

1.8K 2 0
0
Avatar

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

5.1K 19 0
23
Avatar

Microservices hay Monolithic architecture

928 2 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

2.3K 6 1
 • Avatar
5
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

7.6K 15 0
19
Avatar

Kotlin Clean Architecture

1.0K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

5.1K 6 0
7
Avatar

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

8.5K 12 0
14
Avatar

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

720 5 0
3
Avatar

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

13.7K 12 0
23
Avatar

Thiết kế scalable React App từ đầu

1.7K 14 6
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

2.1K 7 1
 • Avatar
8

Software Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.