Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Nguyên tắc thứ năm trong SOLID: The Dependency Inversion Principle

162 1 0
2
Avatar

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

283 3 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nguyên tắc thứ ba trong SOLID: Liskov Substitution Principle

276 1 1
 • Avatar
8
Avatar

Nguyên tắc thứ hai trong SOLID: Open-Closed Principle

164 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Nguyên tắc thứ nhất trong SOLID: Single Responsibility Principle

268 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

832 2 0
1
Avatar

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

3.5K 13 0
16
Avatar

Microservices hay Monolithic architecture

750 2 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

1.3K 3 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

3.6K 10 0
11
Avatar

Kotlin Clean Architecture

778 9 6
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

2.5K 3 0
5
Avatar

Software Architecture - Khác biệt giữa kiến trúc và thiết kế

6.7K 8 0
9
Avatar

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

531 5 0
3
Avatar

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

11.7K 11 0
21
Avatar

Thiết kế scalable React App từ đầu

1.5K 14 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

1.2K 7 1
 • Avatar
7
Avatar

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

1.3K 9 0
8
Avatar

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

2.6K 17 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

From programming language to software architecture

855 8 0
7

Software Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.