Software Architecture

Sort by: Newest posts

Mở rộng ứng dụng iOS bằng module

51 2 0
2

Flutter: Quản Lý Trạng Thái Của Widget

634 1 0
4

Thiết kế scalable React App từ đầu

561 7 6
4

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

567 5 0
3

Những điều cần thiết để trở thành một Software Architect

659 8 0
6

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

1.2K 7 0
5

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.5K 16 2
16

From programming language to software architecture

616 8 0
7

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

1.5K 4 0
3

4 Layers của Single Page Applications bạn cần biết

187 0 0
1

Các phương pháp đánh giá phần mềm

552 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 3)

267 2 1
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2 - tiếp theo)

146 0 0
1

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 2)

223 1 0
1

Kiến trúc dựa trên Component

1.0K 1 0
0

Ứng dụng Công nghệ phần mềm hướng tác tử trong Thương mại điện tử (Phần 1)

281 1 0
1

Clean Architecture

1.7K 6 1
1

Software Architecture