Software Architecture

Software Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Blockchain layers là gì và các giải pháp mở rộng?

162 2 0
3
Avatar

Cùng mình xây dựng một kiến trúc phần mềm

4.7K 53 10
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

Golang Design Patterns - Builder. Khởi tạo những đối tượng phức tạp bằng phương pháp step by step

735 3 0
12
Avatar

Golang Design Patterns - Singleton. Pattern mà mọi lập trình viên đều biết đến

747 1 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Modern Monorepo with Turborepo. Bắt đầu với một project cơ bản từ Turborepo

727 1 1
 • Avatar
9
Avatar

Component Principles - Component Cohesion: Các class nào sẽ thuộc về component nào?

221 0 0
1
Avatar

Component Principles - Component là gì?

215 0 0
1
Avatar

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

2.7K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Nguyên tắc thứ năm trong SOLID: The Dependency Inversion Principle

1.5K 2 0
2
Avatar

Nguyên tắc thứ tư trong SOLID: Interface Segregation Principle

564 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nguyên tắc thứ ba trong SOLID: Liskov Substitution Principle

1.0K 1 1
 • Avatar
9
Avatar

Nguyên tắc thứ hai trong SOLID: Open-Closed Principle

263 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Nguyên tắc thứ nhất trong SOLID: Single Responsibility Principle

477 3 1
 • Avatar
7
Avatar

Mô hình hóa kiến trúc phần mềm với C4

3.2K 2 0
1
Avatar

Thiết kế ứng dụng web: Software Architecture 101

7.2K 24 0
28
Avatar

Microservices hay Monolithic architecture

1.2K 2 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

3.5K 8 1
 • Avatar
8
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

12.7K 20 1
 • Avatar
31
Avatar

Kotlin Clean Architecture

1.4K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

8.0K 9 0
9

Software Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.