Android Architecture Component

Android Architecture Component

Sort by: Newest posts

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

102 0 2
1

ViewModel làm việc như thế nào trong Android

574 1 1
4

Android in Action: Implement MVP(Model - View - Presenter) Architecture for Android Application. Past 1: Analysis the requirement

71 0 0
0

Navigation Components

91 3 0
3

Saving state trong Android

219 0 0
-1

Thời điểm nào là thích hợp để load dữ liệu trong ViewModel?

137 0 0
2

When to load data in ViewModels

79 0 0
1

Google I/O 2019: Có gì thay đổi trong các Android Architecture Components (Phần 1)

630 4 0
7

5 sai lầm hay mắc phải khi sử dụng Architecture Components

143 0 0
2

WorkManager Basics

125 1 0
2

5 lỗi thường mặc phải khi sử dụng Architecture Components

466 1 0
6

Navigation Architecture Component - Học với hành (P2)

244 2 0
3

Ứng Dụng Làm Mờ Ảnh Dùng WorkManager (Ví Dụ Thực Tế)

239 1 0
5

Android Data Binding và Live Data

981 2 3
0

Android Architecture Component