Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android] TypeConverter Annotation trong Room Database

219 4 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Khi nào nên load data vào ViewModel

613 5 0
6
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

3.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

397 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

2.2K 1 0
2
Avatar

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

188 0 0
2
Avatar

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

8.9K 5 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

340 0 0
1
Avatar

Xây dụng Database với thư viện Room

555 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.3K 0 0
3
Avatar

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

683 3 0
5
Avatar

Android Download Manager

1.8K 1 0
5
Avatar

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

404 0 2
 • Avatar
 • Avatar
-3
Avatar

Android Room Persistence Library

689 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

1.7K 4 1
 • Avatar
4
Avatar

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

359 5 0
4
Avatar

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

686 0 0
4
Avatar

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

489 3 0
3
Avatar

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

572 4 0
4
Avatar

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

3.4K 9 1
 • Avatar
17

Android Architecture Components


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.