Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts

Khi nào nên load data vào ViewModel

384 5 0
6

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

1.1K 2 2
2

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

176 0 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

989 1 0
0

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

148 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

2.3K 2 1
5

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

141 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

239 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

784 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

458 3 0
5

Android Download Manager

782 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

322 0 2
-3

Android Room Persistence Library

428 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

832 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

250 5 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

360 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

320 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

327 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

1.8K 8 1
13

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

1.1K 2 0
2

Android Architecture Components