Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

211 1 0
1

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

36 0 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

139 1 0
0

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

101 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

204 0 0
1

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

101 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

131 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

386 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

276 3 0
5

Android Download Manager

374 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

279 0 2
-3

Android Room Persistence Library

220 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

426 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

216 5 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

184 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

246 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

211 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

1.2K 6 1
10

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

606 1 0
2

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

372 0 0
4

Android Architecture Components