Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts

Khi nào nên load data vào ViewModel

309 3 0
4

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

581 2 0
1

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

84 0 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

493 1 0
0

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

133 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

1.0K 1 1
4

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

124 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

188 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

627 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

384 3 0
5

Android Download Manager

581 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

298 0 2
-3

Android Room Persistence Library

351 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

633 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

232 5 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

279 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

284 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

271 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

1.5K 7 1
11

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

880 1 0
2

Android Architecture Components