Android Architecture Components

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

61 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

79 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

108 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

208 3 0
5

Android Download Manager

186 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

234 0 2
-3

Android Room Persistence Library

85 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

267 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

187 4 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

92 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

227 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

179 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

948 6 0
8

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

410 1 0
1

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

306 0 0
4

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.4K 16 2
16

Xử lý TỐI ƯU khi xoay màn hình với Architecture Component ViewModel( Có ví dụ thực tế )

340 1 0
2

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 3)

88 2 0
2

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

3.4K 22 6
33

Android Architecture Components: ViewModel

170 1 0
2

Android Architecture Components