Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts

[Android] TypeConverter Annotation trong Room Database

114 4 5
10

Khi nào nên load data vào ViewModel

577 5 0
6

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

2.8K 2 2
4

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

352 0 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

2.1K 1 0
2

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

185 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

7.5K 3 3
8

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

307 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

503 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.2K 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

648 3 0
5

Android Download Manager

1.6K 1 0
5

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

398 0 2
-3

Android Room Persistence Library

651 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

1.5K 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

340 5 0
4

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

634 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

467 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

536 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

3.1K 9 1
17

Android Architecture Components