Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts

Khi nào nên load data vào ViewModel

541 5 0
6

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

2.5K 2 2
4

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

316 0 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

1.9K 1 0
1

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

177 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

5.8K 3 2
5

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

261 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

440 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.1K 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

613 3 0
5

Android Download Manager

1.3K 1 0
4

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

384 0 2
-3

Android Room Persistence Library

578 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

1.4K 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

325 5 0
4

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

560 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

438 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

489 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

2.8K 9 1
16

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

1.9K 2 0
1

Android Architecture Components