Android Architecture Components

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

148 1 0
1

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

24 0 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

63 1 0
0

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

82 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

73 0 0
0

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

79 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

107 0 0
1

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

205 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

241 3 0
5

Android Download Manager

252 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

263 0 2
-3

Android Room Persistence Library

145 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

327 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

202 5 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

129 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

231 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

194 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

1.0K 6 0
9

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

504 1 0
2

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

344 0 0
4

Android Architecture Components