Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts

Khi nào nên load data vào ViewModel

411 5 0
6

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

1.5K 2 2
3

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

223 0 0
0

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

1.2K 1 0
1

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

158 0 0
2

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

2.9K 2 1
5

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

167 0 0
1

Xây dụng Database với thư viện Room

273 0 0
2

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

867 0 0
2

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

492 3 0
5

Android Download Manager

904 0 0
3

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

333 0 2
-3

Android Room Persistence Library

459 0 0
2

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

932 3 1
4

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

263 5 0
3

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

404 0 0
4

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

349 3 0
3

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

359 4 0
4

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

2.0K 8 1
14

Thay Thế Database Của Ứng Dụng Bằng Room Database

1.3K 2 0
1

Android Architecture Components