Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android] TypeConverter Annotation trong Room Database

1.0K 6 5
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Khi nào nên load data vào ViewModel

968 5 0
6
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

4.1K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

890 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

3.0K 2 0
1
Avatar

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

304 0 0
2
Avatar

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

18.1K 10 6
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

485 0 0
1
Avatar

Xây dụng Database với thư viện Room

876 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.6K 1 0
4
Avatar

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

840 3 0
5
Avatar

Android Download Manager

3.9K 1 0
6
Avatar

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

451 0 2
  • Avatar
  • Avatar
-3
Avatar

Android Room Persistence Library

996 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

2.3K 5 1
  • Avatar
6
Avatar

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

648 5 0
5
Avatar

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

827 1 0
5
Avatar

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

628 3 0
3
Avatar

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

733 4 0
4
Avatar

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

5.9K 10 1
  • Avatar
21

Android Architecture Components


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.