Android Architecture Components

Android Architecture Components

Sort by: Newest posts
Avatar

[Android] TypeConverter Annotation trong Room Database

547 5 5
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Khi nào nên load data vào ViewModel

692 5 0
6
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 4 (cuối cùng): View

3.4K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Understanding Dagger 2 Multibindings + ViewModel

538 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu mô hình MVVM trong Android thông qua ví dụ - Phần 3: ViewModel

2.5K 2 0
2
Avatar

5 lỗi chung khi sử dụng Architecture Components

223 0 0
2
Avatar

Hiểu một cách đơn giản về LiveData - Android Architecture Components

12.0K 7 4
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

[Android] DataBinding cho người mới bắt đầu - Phần 1

409 0 0
1
Avatar

Xây dụng Database với thư viện Room

655 0 0
2
Avatar

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

1.4K 0 0
3
Avatar

Lập trình ứng dụng Android - Một ngày không có Rx

747 3 0
5
Avatar

Android Download Manager

2.3K 1 0
5
Avatar

5 lỗi phổ biến khi sử dụng Architecture Components

415 0 2
  • Avatar
  • Avatar
-3
Avatar

Android Room Persistence Library

772 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu thư viện Android Architecture Components

1.9K 4 1
  • Avatar
5
Avatar

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

395 5 0
4
Avatar

Tìm hiểu Room Persistence Library trong Android

762 0 0
4
Avatar

Những vấn đề gặp phải với Navigation (Phần 2)

528 3 0
3
Avatar

Navigation Architecture Component - Học với hành (P1)

618 4 0
4
Avatar

Android - Work Manager: lập lịch cho các tác vụ

4.2K 10 1
  • Avatar
18

Android Architecture Components


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.