Uiza

Laravel và BDD

225 0 0
0

Giới thiệu về Deepstream - Server mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng realtime

331 0 0
0

Truncate Text AngularJS Directive

164 1 0
0

React Native - Phần 2 - Viết chương trình đầu tiên và tìm hiểu vể Props, State

9.5K 10 1
9

Dependency Injection trong Ruby - Không đáng sợ như bạn nghĩ

148 1 0
2

Jackson, serialize Java objects to JSON

443 1 0
-1

Zero-downtime deployment with Laravel Envoy

408 4 0
6

Làm quen với Elixir on Phoenix qua phương trình bậc 2

199 0 0
0

Làm thế nào để đăng ký tên miền miễn phí?

608 8 0
8

Xử lý Background Job trong Ruby bằng Resque

328 1 0
-1

Top machine Learning algorithms

1.3K 2 0
0

BIG DATA - Hadoop setup and attributes

972 0 1
-1

Deep link

531 1 0
1

Mười qui tắc vàng trong quản trị rủi ro dự án

1.0K 0 0
0

Introduction about Pjax and Tubolinks in rails (Part I)

261 1 0
-1

Cách sử dụng đúng $scope trong AngularJS

2.3K 1 0
0

View xử lý (handle) vòng đời trong mô hình MVP sử dụng RxJava

513 2 0
1

Cài đặt HA Galera Cluster MariaDB sử dụng MaxScale trên CentOS 6

2.6K 1 1
2

Xây dựng Two factor authentication (2FA) cùng với Devise

290 1 0
0

OOP - Các vấn đề gặp phải khi bắt trước tu duy của bộ não

657 4 0
0