+5

Benchmark peformance on Web Server (Season 1)

Mở đầu

Vào một ngày đẹp trời, bạn được sếp giao cho task đánh giá xem hệ thống website khách hàng đang chịu tải được bao nhiêu. WTF, bạn chưa biết gì vậy bạn sẽ làm thế nào.

Việc đánh giá này khá phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: hạ tầng phần cứng(bandwith, RAM, CPU, S3, load balancing ....), kiến trúc Database(CSDL phân tán, mysql, oracle...), kiến trúc code(design pattern, micro service...) Đừng lo lắng, việc đầu tiên bạn cần quan tâm là "website average response time" và "concurent users". Đây là 2 thông số quan trọng nhất đối với mỗi website, bạn không muốn website của mình quá chậm(response time) hoặc chỉ đáp ứng được quá ít người dùng (concurent users). Thế làm thế nào để biết "website average response time" và "concurent users", may thay chúng ta có thể biết qua việc benchmark.

Benchmark sẽ giúp bạn:

 • Web server nào sẽ hoạt động tốt cho website (Apache, Nginx...)
 • Số server mà bạn đáp ứng tốt nhất cho bao nhiều request
 • Việc config trên webserver của bạn đã ổn chưa

Giới thiệu một số tool benchmark

Hiện tại có rất nhiều tool phục vụ cho việc benchmark performance online . Nhưng trong bài viết này mình chỉ nói về các tool hay sử dụng, mà theo mình là tốt nhất đến hiện tại.

 1. ApacheBench
 2. Siege
 3. Gobench
 4. Apache JMeter
 5. wrk
 6. HTTPLoad
 7. Curl-loader
 8. httperf
 9. Tsung

Cài đặt và sử dụng tool

 1. ApacheBench

  ApachBench là một "open soure" được sử dụng rất nhiều và cho mọi loại web server.

  Bạn có thể cài đặt bằng command line:

  yum install httpd-tools
  

  Ví dụ về apache bench trên web server dùng apache

  [[email protected] ~]# ab -n 5000 -c 500 http://localhost:80/
  This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $>
  Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
  Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
  Benchmarking localhost (be patient)
  Completed 500 requests
  Completed 1000 requests
  Completed 1500 requests
  Completed 2000 requests
  Completed 2500 requests
  Completed 3000 requests
  Completed 3500 requests
  Completed 4000 requests
  Completed 4500 requests
  Completed 5000 requests
  Finished 5000 requests
  Server Software:    Apache/2.2.15
  Server Hostname:    localhost
  Server Port:      80
  Document Path:     /
  Document Length:    4961 bytes
  Concurrency Level:   500
  Time taken for tests:  13.389 seconds
  Complete requests:   5000
  Failed requests:    0
  Write errors:      0
  Non-2xx responses:   5058
  Total transferred:   26094222 bytes
  HTML transferred:    25092738 bytes
  Requests per second:  373.45 [#/sec] (mean)
  Time per request:    1338.866 [ms] (mean)
  Time per request:    2.678 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  Transfer rate:     1903.30 [Kbytes/sec] received
  Connection Times (ms)
  min mean[+/-sd] median  max
  Connect:    0  42 20.8   41  1000
  Processing:   0 428 2116.5   65  13310
  Waiting:    0 416 2117.7   55  13303
  Total:     51 470 2121.0  102  13378
  Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%  102
  66%  117
  75%  130
  80%  132
  90%  149
  95%  255
  98% 13377
  99% 13378
  100% 13378 (longest request)
  

  Apache server sẽ đáp ứng được 373 requests per second and mất khoảng 13.389 giây cho tất cả request.

  Dựa vào các thông số benchmark trên bạn có thể thay đổi config để đảm bảo cho việc chạy web server là tốt nhất.

  Ví dụ về apache bench trên web server dùng nginix:

  [[email protected] ~]# ab -n 5000 -c 500 http://localhost:80/
  This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $>
  Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
  Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
  Benchmarking localhost (be patient)
  Completed 500 requests
  Completed 1000 requests
  Completed 1500 requests
  Completed 2000 requests
  Completed 2500 requests
  Completed 3000 requests
  Completed 3500 requests
  Completed 4000 requests
  Completed 4500 requests
  Completed 5000 requests
  Finished 5000 requests
  Server Software:    nginx/1.10.1
  Server Hostname:    localhost
  Server Port:      80
  Document Path:     /
  Document Length:    3698 bytes
  Concurrency Level:   500
  Time taken for tests:  0.758 seconds
  Complete requests:   5000
  Failed requests:    0
  Write errors:      0
  Total transferred:   19660000 bytes
  HTML transferred:    18490000 bytes
  Requests per second:  6593.48 [#/sec] (mean)
  Time per request:    75.832 [ms] (mean)
  Time per request:    0.152 [ms] (mean, across all concurrent requests)
  Transfer rate:     25317.93 [Kbytes/sec] received
  Connection Times (ms)
  min mean[+/-sd] median  max
  Connect:    0  6 11.0   2   53
  Processing:   5  19  8.2   17   53
  Waiting:    0  18  8.2   16   47
  Total:     10  25 17.4   18   79
  Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%   18
  66%   21
  75%   21
  80%   22
  90%   69
  95%   73
  98%   75
  99%   76
  00%   79 (longest request)
  [[email protected] ~]#
  

  Chúng ta có thể nhận thấy Nginx đáp ứng được 6593 requests per second. Vì thế trong trường hợp này việc chọn server dùng Nginx là tốt hơn

  Cả 2 đều chạy trên CentOS 6.8 6 4bit

 2. SIEGE

  SIEGE là một module test HTTP trên môi trường UNIX.

  Cài đặt SIEGE:

  # yum install siege
  

  Ví dụ về việc sử dụng SIEGE

  [[email protected] ~]# siege -q -t 5S -c 500 http://localhost/
  Lifting the server siege...   done.
  Transactions:            4323 hits
  Availability:        100.00 %
  Elapsed time:            4.60 secs
  Data transferred:    15.25 MB
  Response time:          0.04 secs
  Transaction rate:    939.78 trans/sec
  Throughput:             3.31 MB/sec
  Concurrency:           37.97
  Successful transactions:    4323
  Failed transactions:        0
  Longest transaction:      1.04
  Shortest transaction:      0.00
  [[email protected] ~]#
  

  Ý nghĩa parameter:

  -q: không show chi tiết request

  -t 5S: chạy trong 5 giây

  -c 500: 500 request đồng thời

Kết luận

Có nhiều cách benchmark khác nhau, trên đây chỉ là các ví dụ thông thường nhất. Bạn có thể benchmark cho API, cho upload, download ....

Để tìm hiểu rõ hơn về các cách benchmark, vui lòng tham khảo mục Reference

Reference

ApacheBench: https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html

Siege: https://www.joedog.org/siege-home/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí