data

data

Sort by: Newest posts

Một số lý thuyết trong kiểm thử luồng dữ liệu

119 2 0
5

Data Class hay Builder Design Pattern?

95 1 0
5

Chia sẻ dữ liệu Local giữa các App trong iOS qua UserDefaults

105 0 0
2

Sự khác nhau giữa .attr() và .data() trong JQuery

1.3K 1 2
6

Giới thiệu Ocean Protocol - hệ sinh thái cho nền kinh tế dữ liệu

170 2 0
3

Truyền dữ liệu giữa các màn hình với RxSwift và mô hình MVVM

506 2 1
3

Phân tích giữ chân khách hàng (Customer Retention Analysis) bằng SQL (phần 2).

636 1 0
0

componentWillMount vs componentDidMount, Where to Fetch Data?

928 2 2
7

Storing Data Securely on Android

170 0 0
4

Storage trong Android (Tổng quan về lưu trữ data & file trong Android)

9.6K 7 0
14

Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu RethinkDB

1.4K 3 0
5

6 tips dành cho Django về làm việc với cơ sở dữ liệu

1.4K 2 0
2