data

data

Sort by: Newest posts
Avatar

Airflow và ETL/ELT sinh ra là để cho nhau

1.0K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Big data là gì? Mối liên hệ giữa big data và data analytics.

189 0 0
1
Avatar

So sánh Data Analyst và Data Scientist

164 0 0
1
Avatar

Cần chuẩn bị gì để trở thành một Data Analyst?

315 1 0
1
Avatar

Cohort Analysis là gì? Cách ứng dụng vào phân tích Customer Retention

124 0 0
1
Avatar

Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới

161 0 0
1
Avatar

Data analytics là gì?

570 0 0
3
Avatar

Chia sẻ dữ liệu Local giữa các App trong iOS qua UserDefaults

203 0 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa .attr() và .data() trong JQuery

3.0K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Giới thiệu Ocean Protocol - hệ sinh thái cho nền kinh tế dữ liệu

256 2 0
3
Avatar

Truyền dữ liệu giữa các màn hình với RxSwift và mô hình MVVM

700 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Phân tích giữ chân khách hàng (Customer Retention Analysis) bằng SQL (phần 2).

1.0K 1 0
1
Avatar

Data Class trong Kotlin và cách giải quyết cùng bài toán của Builder Pattern

3.3K 3 7
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

componentWillMount vs componentDidMount, Where to Fetch Data?

1.6K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Storing Data Securely on Android

210 0 0
4
Avatar

Storage trong Android (Tổng quan về lưu trữ data & file trong Android)

12.1K 9 0
16
Avatar

Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu RethinkDB

1.9K 3 0
5
Avatar

6 tips dành cho Django về làm việc với cơ sở dữ liệu

1.8K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.