data

data

Sort by: Newest posts
Avatar

Airflow và ETL/ELT sinh ra là để cho nhau

171 0 0
0
Avatar

Big data là gì? Mối liên hệ giữa big data và data analytics.

68 0 0
1
Avatar

So sánh Data Analyst và Data Scientist

108 0 0
1
Avatar

Cần chuẩn bị gì để trở thành một Data Analyst?

58 1 0
1
Avatar

Cohort Analysis là gì? Cách ứng dụng vào phân tích Customer Retention

39 0 0
1
Avatar

Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới

99 0 0
1
Avatar

Data analytics là gì?

169 0 0
2
Avatar

Data Class hay Builder Design Pattern?

206 2 0
7
Avatar

Chia sẻ dữ liệu Local giữa các App trong iOS qua UserDefaults

157 0 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa .attr() và .data() trong JQuery

2.2K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Giới thiệu Ocean Protocol - hệ sinh thái cho nền kinh tế dữ liệu

205 2 0
3
Avatar

Truyền dữ liệu giữa các màn hình với RxSwift và mô hình MVVM

623 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Phân tích giữ chân khách hàng (Customer Retention Analysis) bằng SQL (phần 2).

889 1 0
1
Avatar

Data Class trong Kotlin và cách giải quyết cùng bài toán của Builder Pattern

2.5K 3 7
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

componentWillMount vs componentDidMount, Where to Fetch Data?

1.2K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Storing Data Securely on Android

180 0 0
4
Avatar

Storage trong Android (Tổng quan về lưu trữ data & file trong Android)

10.9K 8 0
15
Avatar

Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu RethinkDB

1.6K 3 0
5
Avatar

6 tips dành cho Django về làm việc với cơ sở dữ liệu

1.7K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.