0

Các loại dữ liệu trong Hive

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu qua những loại dữ liệu có liên quan đến tạo bảng ở trong Hive. Toàn bộ kiểu dữ liệu trong Hive được chia thành 4 loại như sau:

  • Column types
  • Literals
  • Null Values
  • Complex Types

Column Types

Được sử dụng để làm kiểu dữ liệu của những cột trong Hive. Chúng bao gồm:

Kiểu nguyên

Các dữ liệu kiểu nguyên có thể được xác định bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu nguyên, INT. Khi phạm vi kiểu dữ liệu vượt quá INT (4-byte số nguyên có dấu, từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647), chúng ta sẽ sử dụng BIGINT (8-byte số nguyên có dấu từ -9,223,372,036,854,775,808 đến 9,223,372,036,854,775,807) và nếu giới hạn nhỏ hơn INT, chúng ta có thể sử dụng SMALLINT (2- byte số nguyên có dấu) hoặc TINYINT (1-byte số nguyên có dấu). Bảng sau đây mô tả các loại dữ liệu khác nhau:

Type Postfix Example
TINYINT Y 10Y
SMALLINT S 10S
INT 10
BIGINT L 10L

Cái kiểu String

Kiểu dữ liệu String có thể được chỉ định bằng dấu ngoặc đơn ('') hoặc dấu ngoặc kép (""). Nó chứa hai loại dữ liệu: VARCHAR và CHAR.

Data type Length
Varchar 1 -> 65355
Char 255

Timestamp

Hive hỗ trợ Unix time với độ chính xác đến nano giây. Hỗ trời những dạng java.sql.Timestamp: “YYYY-MM-DD HH:MM:SS.fffffffff” và định dạng “yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ffffffffff”.

Dates

Giá trị DATE được mô tả theo định dạng năm/tháng/ngày ở dạng {{YYYY-MM-DD}}.

Decimals

Kiểu định dạng Decimal trong Hive giống như định dang Big Decimal của Java. Nó được sử dụng để biểu diễn các số thập phân có độ chính xác bất biến. Cú pháp và ví dụ:

DECIMAL(precision, scale)
decimal(10,0)

Literals

Các loại dấu phẩy động

Là những số có dấu thập phân, được giả định là Double.

Kiểu Decimal

Decimal cũng là những số có dấu phẩy động với phạm vi cao hơn kiểu Double. Phạm vị của Decimal khoảng từ (-10^308 to 10^308)

Null Value

Các giá trị thiếu được biểu thị bằng giá trị đặc biệt Null.

Complex types

Dưới đâu là những kiểu dữ liệu complex:

Array

  • Arrays: ARRAY<data_type>
  • Maps: MAP<primitive_type, data_type>
  • Structs: STRUCT<col_name : data_type [COMMENT col_comment], ...>
  • Union: UNIONTYPE<data_type, data_type, ...>

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.